NB! Denne saken består av to deler. Del én kan du lese her:

Man behøver ikke å søke lengre tilbake i arkivet til lastebil.no enn september 2019 før Norgips dukker opp på radaren. Den gangen gjaldt det et latvisk transportselskap, Dinotrans, som var i søkelyset for manglende betaling av minstelønn ved kabotasjekjøring. Dinotrans fraktet varer for Norgips med Kuehne+Nagel som fraktfører.

– Vi anser dette som alvorlig. Som en aktør som kjøper store transportvolum er vi opptatt av vårt samfunnsansvar og dermed også at arbeidsbetingelsene for alle sjåfører som transporterer vårt gods er rettferdige og driver i henhold til den norske allmenngjøringsforskriften, svarte logistikksjef i Norgips, Nils Wilhelm Aulie, i en e-post til NLF i september 2019. 

Spørsmålet er: Hvordan har det seg at Norgips, få måneder etterpå, nok en gang blir koblet til et lavpris-transportørselskap med åpenbart dårlige arbeidsbetingelser for sjåføren? NLF tok kontakt med Aulie på nytt for å få klarhet i saken.

Påseplikt

– Norgips har klare rutiner for hvordan informasjons- og påseplikt skal håndteres. Der Norgips har påseplikt, undersøkes det regelmessig om leverandør er i overenstemmelse med gjeldende allmenngjøringsforskrifter gjennom innhenting av dokumentasjon på arbeidstakers lønns- og arbeidsvilkår, forklarer Aulie i en e-post til NLF.

Videre forklarer Aulie at i tilfeller der Norgips har informasjonsplikt, fastholdes leverandørs plikter i kontrakten. Når det er tvil om at transportør følger gitte lover og regler, stopper Norgips all transport med disse selskapene inntil transportør kan gjøre rede for at alt er i orden.

– I de syv årene jeg har jobbet for Norgips, har vi aldri blitt varslet om at en sjåfør som kjører for Norgips, eller har leveranser til Norgips, har blitt tatt for dieseltyveri, opplyser Aulie.

Skylder på underleverandør og sjåføren

Nok en gang er NLF vitne til en sak med en omfattende transportkjede der prisen styrer over arbeidsforhold og sikkerhet, og sjåføren må ta støyten for at det økonomiske regnestykket ikke går opp. Videre undersøkelser foretatt av NLF, viser at sjåføren er ansatt hos en underleverandør av Fixemer Logistics GmbH. Fixemer besvarer våre henvendelser kun via e-post.

– Fixemer Logistics GmbH er forpliktet til grunnleggende menneskerettigheter, rettferdig forretningspraksis, og motarbeider alle former for diskriminering, konkurransebegrensende praksis, forfalskning, svindel og hvitvasking. Etiske arbeidsforhold, rettferdig lønn og overholdelse av gjeldende lover er pålagt, skriver Fixemer Logistics’ Team Manager Legal, Sarah Nass i en e-post til NLF.

Videre forsikrer Nass at Fixemer benytter kun kontrollerte og pålitelige transportpartnere som forplikter seg til å oppfylle alle lovkrav.

– Transportpartneren som ble bestilt for denne transporten, har jobbet for oss i flere år uten problemer. Vi har mottatt bekreftelse på overholdelse av alle gjeldende lover og etiske arbeidsvilkår. I den aktuelle hendelsen er det snakk om individuell oppførsel av sjåføren, som dessverre aldri kan unngås fullstendig, skriver Nass.

NLF understreker overfor Nass at det må ha vært strenge forbrukskrav pålagt sjåføren som tvang han til drivstofftyveri for å gjennomføre oppdraget.

– Økonomisk straff av sjåfører er uakseptabelt og tolereres ikke av Fixemer. Det settes ingen forbruksbegrensninger på drivstoff for sjåfører, og heller ingen straff ved overforbruk. Vi har mottatt bekreftelse fra våre underleverandører om at de heller ikke driver med slikt, forsikrer Nass.

Heller ikke hos Fixemer er det tegn til at påseplikten ivaretas. Igjen skyves ansvaret til neste mann.

ALT PÅ DET RENE? På nettsiden til Fixemer står det tydelig at de som logistikkpartner i bransjen, forplikter seg til å handle etter de følgende retningslinjene, og opprettholdelse av helsen og sikkerheten til alle medarbeidere er et hovedmål for Fixemer Logistics GmbH. Skjermdump: Fixemer.com ALT PÅ DET RENE? På nettsiden til Fixemer står det tydelig at de som logistikkpartner i bransjen, forplikter seg til å handle etter de følgende retningslinjene, og opprettholdelse av helsen og sikkerheten til alle medarbeidere er et hovedmål for Fixemer Logistics GmbH. Skjermdump: Fixemer.com

Forbedringspotensial

Overfor NLF opplyser Aulie at Norgips ikke har noen samarbeidsavtale med Fixemer. Når det gjelder denne konkrete hendelsen, så var transporten organisert av en leverandør (DDP).

– På tross av at vi ikke står ansvarlige for denne transporten, er vi opptatt av at arbeidsbetingelsene er rettferdige. Da vi ble informert om hendelsen tok vi umiddelbart kontakt med leverandør for å løse opp i problemene, informerer Aulie.

Da historien ble offentlig kjent gjennom media, ble det umiddelbart spekulert på sosiale medier i at sjåføren jobbet under uetiske arbeidsforhold.

– Vi har derfor bedt vår leverandør om å bruke en annen transportør inntil vi har fått dokumentert at sjåføren ikke under noen omstendighet ble tvunget til å stjele diesel på grunn av overforbruk av diesel, og at lønnsvilkårene er etisk forsvarlige, forsikrer Aulie.

– At sjåføren har så lav lønn og er under så hardt press at han må stjele diesel for å få betalt, er per dags dato bare spekulasjoner, fortsetter han.

Men Aulie antyder at rutinene hos Norgips kan bli bedre.

– Vi har gode rutiner når det gjelder oppfølging av egne transportører. Når det gjelder våre leverandøravtaler så følger de konsernets etiske regler. Det kan likevel skje at en leverandør på kort varsel velger å bytte transportør uten at vi blir informert på forhånd. Vi vil på bakgrunn av tilsendt dokumentasjon vedrørende Fixemers arbeidsbetingelser vurdere om våre leverandøroppfølgingsrutiner er gode nok, uttaler Aulie.

Transportkjøperansvar?

– Som en aktør som kjøper store transportvolum, er vi opptatt av vårt samfunnsansvar og dermed også at arbeidsbetingelsene for alle sjåfører som transporterer vårt gods er rettferdige og i henhold til den norske allmenngjøringsforskriften, skriver Aulie.

Aulie forsikrer oss om at alle transportører har kontrakter med klausuler som krever at arbeidstakere hos underleverandører skal ha de lønns- og arbeidsvilkårene som følger av allmenngjøringsforskriften.

– Når det gjelder informasjons- og påseplikten, så har Norgips klare rutiner for hvordan dette skal håndteres. Der Norgips har påseplikt, undersøkes det regelmessig om leverandør er i overenstemmelse med gjeldende allmenngjøringsforskrifter gjennom innhenting av dokumentasjon på arbeidstakers lønnsog arbeidsvilkår, forsikrer Aulie.

Fair Transport. Foto: Jamieson Pothecary Fair Transport. Foto: Jamieson Pothecary

Fair Transport-sertifisering en løsning

Men det er ikke til å unngå å nevne at NLF har mottatt bekymringsmeldinger fra medlemmer som mener Norgips har skylapper, og at det kun er prisen som avgjør.

– Norgips er avhengig av at varene blir levert på rett sted, til rett tid, uten skader. Derfor er Norgips opptatt av både pris og kvalitet på transportene. I de senere år har vi sett at Fair Transport-sertifiserte selskaper absolutt er konkurransedyktige både på pris og kvalitet.

Aulie forsikrer at Norgips har fokus på å gjøre hverdagen til sjåførene bedre. De sier de møter sjåførene med respekt og positivitet, gode fasiliteter og økt sikkerhet for sjåførene i lastehallen.

– Vi jobber kontinuerlig med å bedre kvaliteten innen transport. I tillegg til lønns- og arbeidsvilkåry, så fokuserer vi også på trafikksikkerhet og bærekraft. I den forbindelse støtter vi oss blant annet på NLFs Fair Transport-sertifisering. Per dags dato blir circa 40 prosent av våre norgestransporter håndtert av selskaper som er Fair Transport-sertifiserte, og vi ønsker å øke denne andelen, avslutter Aulie.

Norgips har i ettertid sørget for at transportør har gjort opp for tyveriet. Oppdragsgiver til Fixemer og produsent av varene Norgips har kjøpt, Sauerländer Spanplatten GmbH & Co. KG, har ikke besvart våre henvendelser.

Les også:  Ford satser på å ta enda større markedsandeler med tøffe nyttekjøretøy med smarte løsninger for det norske markedet.