– I saken fremsettes påstander fra Vectio AS om at våre medarbeidere ved Lanner har etablert og gjennomført en lokal kontrollpraksis i strid med hva som er bestemt sentralt i etaten. Dette er en udokumentert påstand og er direkte feil, skriver seksjonssjef for utekontrollen i Statens vegvesen, Roy Harald Holm, i en e-post til Lastebil.no. 

Les også: Ingen mistanke om lovbrudd, likevel fikk de bøter og anmeldelser

Komplisert regelverk

Videre forklarer han at Statens vegvesen forvalter et omfattende og til dels komplisert regelverk når de utfører kontroll langs vei.  

– Det er derfor utarbeidet en detaljert trafikkontrollinstruks som skal hjelpe/veilede våre mannskaper i å gjøre riktige vedtak. Statens vegvesen utøver også et forvaltningsskjønn, slik at den enkelte sak må vurderes konkret. Kontrollinstruksen skal gi retningslinjer for utøvelsen av forvaltningsskjønnet, skriver Holm. 

Han viser til at det i denne konkrete saken som lastebil.no har publisert, vises det til saker knyttet til manglende etterregistreringer av hviletid.  

– På det aktuelle tidspunktet for vedtakene ville dette medføre en reaksjon i form av anmeldelser. I oktober 2022 ble imidlertid kontrollinstruksen endret. Manglende manuelle registeringer som ikke medfører brudd på forordning 561/2006 artiklene 6 til 8, og hvor det er åpenbart at føreren ikke er kjent med plikten til å utføre manuelle registreringer, gis nå en skriftlig advarsel (i stedet for anmeldelse). Dette betyr at våre mannskaper på Lanner har fulgt gjeldende trafikkontrollinstruks i disse sakene, understreker Holm i sin melding. 

Fulgte daværende kontrollinstruks 

Som det fremgår av saken på Lastebil.no, har verken NLF-advokatene i Vectio, eller NLF erfart at sjåfører tidligere har blitt anmeldt for manglede etterregistrering av hviletid. Dette kom først opp som en problemstilling etter at Lanner kontrollstasjon begynte å anmelde sjåførene for slike forhold i fjor. 

Lastebil.no spør derfor SVV om det har vært vanlig praksis å anmelde slike forhold tidligere, men får ikke bekreftet dette i klar tekst.  

– I tilfeller der det oppdages brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene, vil kontrollørene i Statens vegvesen oversende en anmeldelse av forholdet til politiet. Etter at anmeldelsen er oversendt til politiet, så er det opp til dem å etterforske saken videre. Statens vegvesens kontrollører skal følge til den til enhver tid gjeldende kontrollinstruks. Dette gjelder for samtlige kontrollører uavhengig av seksjon. Dette betyr at før november 2022 så skulle alle kontrollører anmelde forhold som gikk på manglende etterregistrering uavhengig av de faktiske omstendighetene, forteller Holm.  

Han understreker at det er opptil politiet å etterforske saken videre etter en anmeldelse er sendt inn, og at det er politiet som eventuelt sanksjonerer, om de finner grunnlag for det.  

– Vi antar at politiet har sanksjonert med bøter eller forenklede forelegg i noen saker, mens andre saker kan ha blitt henlagt av ulike grunner, sier Holm. 

Les også: Vaske-saken: Vegvesenet endrer ikke dagens praksis eller instruks

Urimelig

Som nevnt ble kontrollinstruksen endret den 22. oktober 2022. 

– Kjøre- og hviletidsreglene er internasjonale og som forvalter av regelverket i Norge er Statens vegvesen opptatt av å håndheve reglene i tråd med forordningenes formål og på linje med de øvrige medlemslandene i EU/EØS. Når det konkret gjelder kravet til manglende etterregistrering har vi sett at utfallet i enkeltsaker kan fremstå som svært urimelig og det ble derfor gjort en justering på dette punktet. Justering på dette punktet åpner opp for noe mer forvaltningsmessig skjønn, avslutter Holm.