NLF

Nytt fra NLF – uke 19, 2021

Dato 10.05.21

I dag: Lær mer om elektriske lastebiler på medlemsmøtet 

I dag, onsdag 12. mai kl. 18-19:30, ønsker vi velkommen til nytt medlemsmøte. Denne gangen får vi besøk av Lier Billag, som skal snakke om sine forventninger til sin elektriske renovasjonsbil. Vi skal se på hva som finnes på markedet av elektriske lastebiler og lademuligheter, og hva som kommer i fremtiden. Du får også høre hvordan NLF jobber strategisk for å bidra til å halvere klimautslippene fra transport innen 2030. 

Send inn spørsmål, gjerne i forkant, til aev@lastebil.no

Se medlemsmøtet på lastebil.no

Ulik praktisering av reglene for innreisekarantene

Flere medlemmer har meldt om logistikkutfordringer etter problemer ved grensepassering. Justis- og beredskapsdepartementet sendte 9. mai ut et revidert rundskriv om karantenehotell, og Helsedirektoratet har nylig sendt ut en presisering om regelverket knyttet til innreisekarantene. Dette skal forhåpentligvis rydde opp i den ulike forståelsen og praktiseringen av innreisekarantene-reglene for langtransportsjåfører. 

Vi presiserer at reglene ikke er endret, men tydeliggjort av myndighetene for dem som håndhever regelverket.  

Trondheim kommune har innrømmet for oss at de ikke har praktisert innreisekarantene i tråd med gjeldende regler, og at de vil gjøre en umiddelbar endring av praksis.

Gå til NLFs karanteneguide (versjon 9)

Medlemsundersøkelser gir verdifulle innspill

Forrige uke sendte vi ut vinterdriftundersøkelsen, som undersøker hvordan medlemmene våre opplevde kvaliteten og utførelsen av brøyting, salting, strøing med mer forrige vinter. Nytt av året er at vi ber om at medlemmene svarer for europa- og riksveger for seg, og fylkesveger for seg.

– Vi er spente på om medlemmene våre mener det er ulikheter i vinterdriften av de to vegkategoriene. Resultatene fra undersøkelsen brukes blant annet i diskusjonene vi har med vegmyndighetene, både lokalt og sentralt. Vi håper derfor flest mulig tar seg tid til å svare, oppfordrer Thorleif Foss, seniorrådgiver næringspolitikk i NLF. 

Det blir også sendt ut ny koronaundersøkelse denne uka.

– Takk til alle som har bidratt til å gi oss et oversiktlig bilde over hvordan koronapandemien har påvirket godstransport på veg de siste 14 månedene, og håper dere også svarer nå. Denne gang oppfordrer vi alle som ikke har svart tidligere, om å gjøre det. Det tar kun ett par minutter, forklarer Thorleif Foss.

Se hvilke saker (svar fra medlemsundersøkelsen) som er viktigst for medlemmene på lastebil.no

Nytt om veg:

Ryfast: Tunnelvask de to kommende ukene

I uke 19 og 20 blir Ryfylke-tunnelen vasket. Arbeidet vil foregå på natt mellom klokken 22:00 og 06:00 søndag til fredag. Når det ene tunnelløpet er stengt, er det toveistrafikk i det andre. Omlegging av trafikk vil normalt ta mellom 15 og 30 minutter ved start og slutt, hver natt. I den perioden vil begge kjøreretninger være stengt for trafikk.

Les mer i pressemelding fra Statens vegvesen

Hemsedal: Anleggsarbeider på Skjøiten bru

Anleggsdriften på rv. 52 til og fra høyfjellet i Hemsedal tar til for alvor fra neste uke. Deler av vegbanen blir snevret inn slik at trafikken må passere i ett felt. Trafikken blir dirigert manuelt eller lysregulert. Noe venting må påregnes, melder Statens vegvesen. Spesielt ved sprenging kan ventetiden bli lengre. 

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

Reine: E10-bru må nattestenges

Andøyval bru på E10 ved Reine i Lofoten må stenges i forbindelse med oppgradering. Det er tre netter den fem meter lange brua fra 1957 må stenges: 18.-19. mai kl. 21–06, 19.-20. mai kl. 19–03.30 og 28.-29. mai kl. 23.30–11.

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

Klart for utbedring av Lærdalstunnelen

Lærdalstunnelen må utbedres for å overholde kravene i EUs tunnelsikkerhetsdirektiv. Oppgradering av ventilasjonsanlegget, nytt lysanlegg, nødstasjoner og et overvåkingssystem er blant tiltakene. Kostnadsrammen er på 2,3 milliarder kroner.

Arbeidene starter i løpet av 2022, og skal være ferdig i 2027. Tunnelen vil bli stengt mellom kl. 22.00-06.00 i denne perioden.

Les mer i pressemelding fra Samferdselsdepartementet

Bygger ny døgnhvileplass på Rudshøgda

Hatterud Maskin AS skal bygge og drifte ny døgnhvileplass ved E6 på Rudshøgda i Ringsaker, Innlandet. Døgnhvileplassen gir plass til minst 20 vogntog, og halvparten av parkeringsplassene skal være store nok til å ivareta de lange modulvogntogene. Oppstillingsplassene vil ha strøm for fryse- og kjølebiler, og sjåførene får tilgang til et moderne dusj- og toalettanlegg.

– Vi har gledet oss til etableringen av døgnhvileplassen helt siden det ble besluttet bygging av ny E6, og vi har jobbet aktivt sammen med både kommunen og Nye Veier for å få til en løsning. At døgnhvileplassen nå blir etablert på Rudshøgda der det allerede er mye næringsaktivitet, er svært positivt, og yrkessjåførene ser virkelig frem til å ta den i bruk når den står klar neste år, sier Guttorm Tysnes, regionsjef i NLF Innlandet.

Les mer i pressemelding fra Nye Veier

Oslo-området: Vaktmesterkompaniet skal drifte riksvegene

I konkurranse med tre andre entreprenører, har Vaktmesterkompaniet AS vunnet driftskontrakten for Oslo-Gardermoen. Dette er en av Norges mest krevende vegdriftskontrakter, ifølge Statens vegvesen. I kontraktsperioden får Vaktmesterkompaniet belønning hvis de utvikler klimavennlige driftsløsninger. Kontrakten starter 1. september og varer i fem år.

Les mer i pressemelding fra Statens vegvesen

Ny 39 i Agder: Konkretiseringsfase i gang for ny firefelts veg

Nye Veier har valgt å gå videre med arbeidsfellesskapet Implenia Norge AS og rogalandsbaserte Stangeland Maskin AS til konkretiseringsfasen for utbygging av ny firefelts vei på strekningen E39 gjennom Lyngdal i Agder. Arbeidsfellesskapet, som har med seg Sweco Norge AS som prosjekterende rådgiver, har levert tilbud innenfor byggherrens makspris for kontraktsarbeidet pålydende 2,9 milliarder kroner eksklusive mva.

Les mer i pressemelding fra Nye Veier

E16 Høgkastet-Hønefoss til Nye Veier

I dagens fremlegging av revidert nasjonalbudsjett varsler regjeringen at de overfører Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss fra henholdsvis Bane Nor og Statens vegvesen til Nye Veier.

Samferdelsedepartementet tar sikte på å avtale med Nye Veier i juni 2021, slik at prosjektorganisasjonen kan være på plass en gang over sommeren. Før avtalen blir inngått, vil Samferdselsdepartementet vurdere hvordan overføringen av kompetanse fra Bane NOR og Statens vegvesen til Nye Veier skal gjennomføres.

Les mer i pressemelding fra Samferdselsdepartementet 

Nytt fra myndighetene:

Lavere ferjetakster fra neste halvår

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen 120 millioner kroner til reduserte ferjetakster i år. 55 millioner kroner går til de fylkeskommunale ferjesambandene og 65 millioner kroner går til riksveiferjene. I tillegg foreslår regjeringen å gi tilskudd til vegprosjekter som avløser ferjer.

− Mange bruker ferje i hverdagen sin, til og fra jobb, skole og fritidsordninger. Også for næringslivet er dette viktig. Dette er starten på billigere ferjebilletter for folk og næringslivet i hele landet. Målet er å halvere ferjetakstene i løpet av kommende stortingsperiode i samarbeid med fylkeskommunene, sier Knut Arild Hareide, samferdselsminister (KrF).

Bevilgningen i revidert nasjonalbudsjett legger til rette for at ferjetakstene kan reduseres med 10 prosent allerede andre halvår 2021. Reduksjonen gjelder for de ferjesambandene som mottar offentlig tilskudd.

Les mer i felles pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet

Grensekontrollen forlenges

Regjeringen viderefører grensekontrollen. Det var i mars norske myndigheter begynte å kontrollere alle som passerer landegrensen inn til Norge.

– Vilkårene for innreise kan endres raskt. De som reiser må derfor holde seg oppdatert på hvilke regler som gjelder for grensepassering. Selv om flere blir vaksinert og utviklingen gjør at vi kan åpne opp mer og mer, må vi likevel være forberedt på at kontroll på grensene vil kunne bli videreført en god stund fremover, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Les mer i pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet

Samtidig som Utenriksdepartementet  fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land fram til 25. mai, viderefører myndighetene de stramme innreiserestriksjonene, i første omgang til og med 24. mai.

Les mer i pressemelding II fra Justis- og beredskapsdepartementet

I revidert statsbudsjett, som ble lagt fram i dag, er den strenge grensekontrollen foreslått forlenget til 10. november. Regjeringen vil også videreføre ordningen med karantenehotell for innreise til Norge og beredskapen på call-senteret for innreiseregistrering i samme periode.

Les dagens pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet

Mer penger til vedlikehold av riksveger og gang- og sykkelveger

– Vi må ta vare på det vi allerede har. Denne regjeringen har satset ambisiøst på å redusere vedlikeholdsetterslepet både på veg og bane. Nå øker vi potten til drift og vedlikehold av riksveger med om lag 250 millioner kroner. I tillegg ønsker vi å bruke 212 millioner kroner til lokale tiltak i Bergens- og Trondheimsområdet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

Regjeringen foreslår å omdisponere 248,4 millioner kroner til vedlikehold av riksvegene. Utbedring av setningsskader, tunneltrygghet, belysning og tiltak mot utforkjøringer er eksempler på tiltak som nå kan bli gjennomført i år. Statens vegvesen fordeler midlene på aktuelle prosjekt.

Les mer i pressemelding fra Samferdselsdepartementet

Forlengede støtteordninger for næringslivet

Regjeringen foreslår å forlenge støtteordningene for næringslivet i revidert nasjonalbudsjett. I tillegg skal insentivene i ordningene forbedres, slik at aktiviteten tar seg raskere opp ved gjenåpningen av samfunnet.

– Usikkerheten er fortsatt stor, og de små og store jobbskapere våre trenger forutsigbarhet. Derfor foreslår vi å forlenge kompensasjonsordningen i ytterligere fire måneder, ut oktober 2021. Men når vi ser målstreken må vi skape insentiver for aktivitet og ikke passivitet, sier næringsminister Iselin Nybø.

Les mer i pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet

Forslag om å utsette fristene for regnskap og generalforsamling

Regjeringen foreslår å utsette fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning med to måneder i 2021. Samme utsettelse vil gjelde fristen for å avholde ordinær generalforsamling i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper og ordinært årsmøte i samvirkeforetak. 

Les mer i nyhet fra Finansdepartementet

Lønnsstøtteordningen foreslås forlenget med to måneder

Regjeringen foreslår å forlenge lønnsstøtteordningen for bedrifter som tar tilbake ansatte fra permittering i to måneder, slik at den også gjelder for juli og august. Maksgrensen for antall dager det gis støtte for og maksimalt støttebeløp per arbeidsgiver samlet sett holdes uendret.

Les mer i pressemelding fra Finansdepartementet

Kompensasjon for karantenekostnader kan søkes nå

Karantenekompensasjonsordningen, som skal kompensere bedriftene for merkostnader de har hatt for utenlandske arbeidstakere i karantene, er åpnet.

Ordningen gir støtte til kostnader knyttet til gjennomføring av innreisekarantene med tusen kroner per arbeids- eller oppdragstaker per døgn i innreisekarantene, begrenset oppad av foretakets merkostnader. Kostnader kan være matservering i karanteneperioden, leie av hotellrom, testing og andre smitteverntiltak etter covid-19-forskriften m.m. Kostnadsstøtte kan søkes i tre tilskuddsperioder på to måneder hver, fra 1. november 2020 til 30. april 2021.

Les mer i nyhet fra Nærings- og fiskeridepartementet

Forlenger og utvider regler for syke-, omsorgs- og arbeidsavklaringspenger

Behovet for smitteverntiltak i forbindelse med koronapandemien vil fortsatt vare en god stund fremover, og regjeringen foreslår derfor å forlenge flere trygdeordninger i revidert nasjonalbudsjett: 

  • Reglene om utvidet rett til sykepenger og omsorgspenger forlenges ut september. 
  • Det gjøres tre utvidelser i retten til arbeidsavklaringspenger (AAP), blant annet forlenges stønadsperioden for AAP-mottakere som arbeidssøker ut september.
  • Kvalifiseringsprogrammet (KVP) kan forlenges.

Les mer i pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet

Nytt om forskning, utvikling og innovasjon:

Mer av det avanserte biodrivstoffet i bruk

Avansert biodrivstoff, det vil si biodrivstoff basert på avfall og rester, utgjorde to tredeler av alt biodrivstoff som ble solgt i Norge i 2020. Salget av avansert biodrivstoff har økt hvert år siden 2015. Dette viser omsetningstallene for biodrivstoff, som Miljødirektoratet har publisert.

Omsetningskravet regjeringen stiller til drivstoff, betyr at de som selger drivstoffet til vegtrafikk må sørge for at en viss del av drivstoffet er flytende biodrivstoff (ikke biogass). Bruk av biodrivstoff kan føre til mindre utslipp av klimagasser, sammenliknet med fossilt brennstoff.

Les mer i nyhet fra Klima- og miljødepartementet

Les mer om biodrivstoff hos Miljødirektoratet

Dobler satsingen på hydrogen

Regjeringen foreslår å doble bevilgningene til hydrogen i revidert nasjonalbudsjett. I årets statsbudsjett ligger det allerede 100 millioner kroner, og nå foreslås ytterligere 100 millioner. Pengene skal gå til infrastruktur og markedsutvikling, samt et nytt forskningssenter for miljøvennlig energi (FME).

Les mer i pressemelding fra Olje- og energidepartementet

Tester ut lading uten ladekabel

I et pilotprosjekt i Trondheim skal Posten teste lading av elektriske kjøretøy uten ladekabel. Posten har gått inn på eiersiden i Elonroad, som utvikler en teknologi hvor el-kjøretøy lades under kjøring eller på en egenutviklet matte under parkering. E-mobility-selskapet startet i 2014, og har hovedkontor i Lund i Sverige. Teknologien har blitt testet i tre år på en privat veg. Siden 2020 er det også testet ut med Trafikverket i prosjekter med busser og for stasjonær lading ved DHLs terminal i Sverige.

Les mer i pressemelding fra Posten Norge

Nytt pallesystem gir fullere biler og reduserer klimaavtrykket

Vare- og lastebiler hos Posten og Bring tar nå i bruk et nyutviklet pallesystem for å øke kjøretøyenes lastekapasitet og optimalisere transportrutene. Flere av selskapets biler og terminaler i Nord-Norge har spilt en viktig rolle i uttestingen av det nye pallesystemet. Det danske oppstartsselskapet SpaceInvader har utviklet pallesystemet, som både skal bidra til å redusere antall kjøretøy på veiene og selskapets CO₂-utslipp. 

Les mer i pressemelding fra Posten Norge

Vi ønsker god nasjonaldag! Neste nyhetsbrev kommer om én uke.

Har du innspill eller kommentarer til nyhetsbrevet? Ta kontakt med Helen Karlsen på hk@lastebil.no eller tlf. 900 12715. Ris og ros tas gjerne imot!