Fylkesstyret i Troms

Alf Erik Eliassen Leder Fylkesavd
Alf Erik Eliassen

Mobil: 90123835
alf-e-el@online.no

Karianne Ervik Nestleder Fylkesavd
Karianne Ervik

Tlf: 41693076
Mobil: 41693076
karianne@erviktransport.no

Harry Reinnes Styremedlem Fylkesavd
Harry Reinnes

Tlf: 77631715
Mobil: 91319898
hreinea@online.no

Halvar Dahl Styremedlem Fylkesavd
Halvar Dahl

Tlf: 91894229
Mobil: 91894229
skavberg@online.no

Odd Leif Nyseth Styremedlem Fylkesavd
Odd Leif Nyseth

Tlf: 77831670
Mobil: 90123830
nyseth@oln.no

Sverre Erik Haukebøe Varamedlem Fylkesavd
Sverre Erik Haukebøe

Mobil: 90193157
sverre@haukeboe.no

Terje Bakken Varamedlem Fylkesavd
Terje Bakken

Mobil: 91567490
terje@storeggagruppen.no