Autopass-regulativ

Justering av mva-sats i AutoPASS-regulativ for ferjetakster og Riksregulativ for ferjetakster gjeldende f.o.m. 01.11. t.o.m. 31.12.2020.   

Vi viser til brev fra Samferdselsdepartementet datert 05.10.2020 om at mva.-sats på ferjebilletter f.o.m. 01.11.2020 igjen skal være 12 %, ref. vedtak i Prop. 67 S (2019 – 2020).

Vedlagt er AutoPASS-regulativ for ferjetakster og Riksregulativ for ferjetakster gjeldende f.o.m. 01.11. t.o.m. 31.12.2020, inkl. tilhørende pristabeller.

Bare verdier med mva. er oppdatert i denne omgang.  Ev. andre endringer i ferjetakstregulativene inngår i prosess knyttet til ordinær rullering pr 01.01.2021.

AUTOPASS-REGULATIV FOR FERJETAKSTER  Gjeldende f.o.m. 01. november t.o.m. 31. desember 2020

1. Hvem gjelder regulativet for Regulativet gjelder for riksvegferjesamband der AutoPASS-brikkebetaling er innført, og gjelder for frakt av kjøretøy inklusiv fører. Det er gratis for passasjerer. Motorsykkel og moped skal betale for reiser knyttet til AutoPASS-ferjeavtale ved kjennemerkeregistrering. Ved reiser uten tilknytning til avtale skal motorsykkel og moped betale ved kjennemerkeregistrering og etterfakturering. For ferjesambandet Moss-Horten er det eget takstregulativ. Klage på praktisering av bestemmelsene i AutoPASS-regulativet for ferjetakster skal først skje mot ferjeselskapet som opererer ferjesambandet der takseringen har skjedd.  Dersom kunde ikke er tilfreds med resultatet av klagen, kan kunden melde saken inn for Transportklagenemnda.

2. Hvordan er takstsystemet bygd opp 2.1 Sone Den enkelte ferjestrekning plasseres i takstsone etter ferjestrekningens lengde. Samferdselsdepartementet kan gjøre avvik fra denne bestemmelsen. 2.2 Takstgrupper Takstregulativet har 9 kjøretøygrupper (AP1-AP9) basert på lengdeintervaller for kjøretøy inkludert last. I tillegg er det en egen MC for motorsykler og mopeder. 2.3 Takstene Takstene for de ulike sonene og de ulike kjøretøygruppene går frem av taksttabell for AutoPASS-regulativet.  Alle takstene er inkludert merverdiavgift. 2.4 Bompenger Bompenger innkreves som tillegg til ferjetaksten. Størrelsen på bompengesatsen og eventuelle rabatter på denne framgår av stortingsvedtaket vedrørende det enkelte bompengeprosjekt.
 
Kjøretøy som etter regulativets bestemmelser skal betale to ganger eller tre ganger ferjetakst, skal betale enkel bompengetakst.
 
Fritak for betaling av bompengeandelen gis i henhold til Vegdirektoratets takstretningslinjer for bompengeprosjekter punkt 2.3, og det enkelte takstvedtak.
 
For avregning mellom ferje- og bompengeselskapet skal også ovennevnte stortingsvedtak legges til grunn.
3. Takstberegning 3.1 Generelt Kjøretøy takstberegnes etter kjøretøyets målte totallengde på kai eller om bord, inklusiv last og/eller påmontert tilleggsutstyr.  3.2 Taksering av spesielle kjøretøy  Snøscooter takseres etter takstgruppe MC. Mopedbil takseres etter takstgruppe MC. MC, MC med tilhenger og/eller sidevogn og firehjulsmotorsykkel takseres etter takstgruppe MC. Elektriske rullestoler og lignende kjøreanordninger med maksimum fart på 10 km pr time, er gratis.  Elektriske kjøretøy med drivstoffkode 5 i vognkortet og hydrogenkjøretøy med drivstoffkode 6 i vognkortet, betaler en takst som er 50% av prisen i den takstgruppe (AP1-AP9 og MC) som kjøretøyet blir målt til å tilhøre, avrundet til nærmeste hele krone.  Det ytes ordinære rabatter på denne taksten ved bruk av AutoPASS-brikke knyttet til AutoPASS-ferjekonto eller AutoPASS-brikke alene. 3.3 Kjøretøy med henger Kjøretøy over 6 meter og med tilhenger takseres som ett kjøretøy, dvs. kjøretøyets samlede lengde bestemmer takstgruppen.  Kjøretøy under 3501 kg og mindre enn 6 meter og med tilhenger betaler som følger: Samlet lengde mindre enn 6,0 meter Samlet lengde mellom 6,01 meter og 10,0 meter Samlet lengde mer enn 10,01 meter Enkel takst = AP1 To ganger takst = AP1 x2 Tre ganger takst=AP1 x3
 
Ved bruk av rabatter betales hhv. to ganger / tre ganger av rabattert takst. Elektriske kjøretøy med drivstoffkode 5 og hydrogenkjøretøy med drivstoffkode 6 i vognkortet (se grunnpris i pkt 3.2) som drar tilhenger, takseres også etter dette prinsippet. 3.4 Taksering av gods For gods og dyretransport som ikke går på bil/henger benyttes selskapets eget godsregulativ.
 Selskapet avgjør om dyr skal transporteres i vogn/kasse.
4. Hvordan betale Det er mulig å betale med bruk av AutoPASS-brikke og kjennemerkeregistrering. Det blir ikke gitt anledning til bruk av andre typer rabattgivende betalingsmedium i ferjesambandet etter at AutoPASS-brikkebetaling er innført.
 Dersom saldo på AutoPASS-ferjekonto er negativ, eller at avlesning av AutoPASS-brikke eller kjennemerkeregistrering viser at kunden ikke har gyldig sentral AutoPASS-avtale eller AutoPASS-ferjeavtale, skal betaling skje ved etterfakturering uten tildeling av rabatt.
 
4.1 Betaling gjennom sentral AutoPASS-avtale Trafikanter med gyldig sentral AutoPASS-avtale, men uten AutoPASS-ferjeavtale, oppnår 10% rabatt.  Trafikanter med gyldig AutoPASS-brikke blir etterfakturert for den faktiske bruken. 4.2 Betaling med gjennom AutoPASS-ferjeavtale Kunder kan inngå rabattavtale for kjøretøy i gruppe AP1-AP9. Det gis ikke rabatter for andre kjøretøygrupper. Inngåelse av rabattavtale kan gjøres i selvbetjeningsløsning, se www.autopassferje.no. 4.2.1        AutoPASS-ferjekonto – Privat Privatkunder kan oppnå 50% rabatt i alle samband. Det er regningsmottager som tegner avtalen. Privatkunder kan knytte to kjøretøy til en rabattavtale.  4.2.2   Forhåndsinnbetaling for å oppnå rabatt – Privat For å oppnå rabatter, jf. pkt. 4.2.1 kreves det forhåndsinnbetaling. Forhåndsinnbetalingsklasse 1  For kjøretøy i bilgruppe AP1-AP2 inkludert last er forhåndsinnbetalt beløp minimum:  kr 3600 pr. avtale.
 
Forhåndsinnbetalingsklasse 2 For kjøretøy i bilgruppe AP3-AP6 inkludert last er forhåndsinnbetalt beløp minimum:  kr 14300 pr. avtale.
 
Forhåndsinnbetalingsklasse 3 For kjøretøy i bilgruppe AP7-AP9 inkludert last er forhåndsinnbetalt beløp minimum:  kr 27100 pr. avtale. For å oppnå rabatt må kjøretøyets totallengde inkludert last være innenfor samme eller lavere bilgruppe som det er tegnet avtale for. For kjøretøy i bilgruppe AP1 med henger viser vi til pkt. 3.3. Når forhåndsinnbetalingen er gjort blir AutoPASS-brikken aktivert mot en AutoPASSferjekonto - Privat.  Ved behov får kunden tilsendt et AutoPASS-ferjekort pr kjøretøy i aktuell forhåndsinnbetalingsklasse til bruk på de samband som er omfattet av ferjekortordningen der AutoPASS-brikkebetaling ikke er innført, jf. www.autopassferje.no. Kunde må betale 50 kr i gebyr pr. kort, som trekkes fra AutoPASS-ferjekonto – Privat. Reisende oppnår rabatt så lenge saldo på AutoPASS-ferjekonto - Privat er positiv. Når forbruk passerer 75% av forhåndsinnbetalt beløp vil trafikanten bli varslet. Ved opphør av avtale vil restbeløp bli refundert.  
4.2.3   AutoPASS-ferjekonto - Bedrift Bedriftskunder kan oppnå 40 % rabatt.  Bedriftskunder kan knytte et ubegrenset antall kjøretøy til AutoPASS-ferjekonto - Bedrift, forutsatt at kjøretøyene er registrert på samme gyldige organisasjonsnummer på AutoPASSferjekonto - Bedrift. Bedriftskunder må oppgi sitt organisasjonsnummer for å få AutoPASSferjekonto - Bedrift. 4.2.4   Forhåndsinnbetaling for å oppnå rabatt – Bedrift For å oppnå rabatter, jf. pkt. 4.2.3 kreves det forhåndsinnbetaling. Forhåndsinnbetalingsklasse 1 For kjøretøy i bilgruppe AP1-AP2 inkludert last er forhåndsinnbetalt beløp minimum: kr 3600 pr. kjøretøy  Forhåndsinnbetalingsklasse 2 For kjøretøy i bilgruppe AP3-AP6 inkludert last er forhåndsinnbetalt beløp minimum:  kr 14300 pr. kjøretøy  Forhåndsinnbetalingsklasse 3 For kjøretøy i bilgruppe AP7-AP9 inkludert last er forhåndsinnbetalt beløp minimum:  kr 27100 pr. kjøretøy  For å oppnå rabatt må kjøretøyets totallengde inkludert last være innenfor samme eller      lavere bilgruppe som det er forhåndsinnbetalt for, for det aktuelle kjøretøyet. For kjøretøy i bilgruppe AP1 med henger viser vi til pkt. 3.3. Når forhåndsinnbetalingen er gjort blir AutoPASS-brikken aktivert mot en AutopASSferjekonto - Bedrift.  Ved behov får kunden tilsendt et AutoPASS-ferjekort pr kjøretøy i aktuell forhåndsinnbetalingsklasse til bruk på de samband som er omfattet av ferjekortordningen der AutoPASS-brikkebetaling ikke er innført, jf. www.autopassferje.no. Kunden må betale 50 kr i gebyr pr. kort, som trekkes fra AutoPASS-ferjekonto – Bedrift. Reisende oppnår rabatt så lenge saldo på AutoPASS-ferjekonto – Bedrift er positiv. Trafikant vil bli varslet når det er igjen 25% av disponibelt beløp.  Ved opphør av avtale vil restbeløp inkludert avsatt buffer bli refundert. 4.3 Manuell betaling Følg skilting på kai. 4.4 Punktet opphørte fra og med 01.03.2018

5. Avslutning av AutoPASS-ferjekonto Kunden kan avslutte sitt avtaleforhold når han ønsker.

6. Takster for beredskapsturer Sonene følger inndelingen i taksttabellen. Den ordinære soneplassering legges til grunn. Sone Takst i kr 1 5555 2 5610 3 5705 4 5750 5 5810 6 5880 7 6015 8 6065 9 6160 10 6265 11 6285 12 6355 13 6400
 
For distanser utover tabellen regnes takstene ut på denne måten: 5278,77 kr + 951,40 kr for hver 5. sone utover sone 13 + 80,64 kr x antall soner totalt. Avrundes oppad til nærmeste hele 10 kroner. For eksempel sone 18: kr 5278,77 + kr 951,40 + (kr 80,64 x 18) = kr 7681,69 som avrundes til kr 7690. For ventetid inntil 1 time regnes ikke ekstrabetaling. For ventetid utover 1 time må ny takst lik taksten for sone 1 betales for hver påbegynte time.
 
Det understrekes at beredskapsvakt er innført for å sikre tilbringertjenesten til sykehus. Det er således ikke økende transportbehov eller transportøkonomiske hensyn som ligger til grunn for beredskapstjenesten.
 
Disse retningslinjene forutsettes lagt til grunn i samtlige riksvegsamband. Regionvegsjefene er tidligere underrettet om i hvilke samband det skal være beredskapsvakt.

7. Takster for ekstraturer og frakt av anleggsmaskiner m.v. til vegløse bygder Takster for ekstraturer og for frakt av anleggsmaskiner m.v. til vegløse bygder skal følge selskapets egne bestemmelser, basert på selvkostprinsippet. Ekstraturer i ferjesamband hvor det er etablert beredskapsvakt kan bare gis i helt nødvendige tilfeller og under forutsetning av at muligheten for beredskapsturer ikke faller bort for lengre tid. Ferjeføreren treffer avgjørelsen etter nærværende punkt. Som ekstratur regnes ikke turer for avvikling av trafikk møtt fram til ordinære ruteavganger.

8. Punktet opphørte f.o.m. 01.01.2020

9. Forhåndsbestilling Adgang til forhåndsbestilling av plass på en ferjeavgang er avgrenset til utvalgte ferjesamband definert av løyvemyndighet.

10. Tilleggstakster Reisende som ved kontroll har unnlatt å betale eller latt seg registrere med brikke kan avkreves en tilleggstakst på kr 2200 per kjøretøy. Tilleggstakst kan også ilegges ved manglende betaling av tilsendt faktura. Oppgjør av tilleggstakst avgrenses til den ordning som kontrollør tilbyr.

11. Vognkort På anmodning plikter bilfører å fremvise gyldig vognkort.