Myndighetene har nå endret  forskrift om karantene mv. etter reiser utenfor Norden.

Endringene innebærer viktige presiseringer knyttet til hvordan yrkessjåfører skal forholde seg til karantenevedtaket.

Nå er det klart at sjåfører er fritatt fra karantenevedtaket ikke bare når de utfører transporten, men også når de reiser til og fra arbeidsplassen fra land utenfor Norden.

I tillegg har Helsedirektoratet presisert at kommuner og fylker ikke har anledning til å begrense sjåførers ferdsels over kommune- og fylkesgrensene når sjåføren er på arbeid eller på veg til og fra arbeid, noe NLF har fått en rekke eksempler på de siste dagene.

Nedenfor følger utdrag av fra Helsedirektoratets brev til kommunene:

Ǥ 2. Unntak fra karanteneplikt

Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner og ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, er unntatt fra § 1 (vedtak om karantene) når de er i arbeid eller reiser til og fra arbeid. Bruk av unntaket skal avklares med virksomhetsledelsen.

Personer som er omfattet av unntaket i første og andre ledd, skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer.

Transport og forsyningssikkerhet er definert som kritiske samfunnsfunksjoner av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Lokale bestemmelser rundt samferdsel må ikke være til hinder for at personer som etter § 2 er unntatt fra karanteneplikt kan utføre samfunnskritiske funksjoner.»