Tariffavtale er en avtale mellom en arbeidstakerorganisasjon og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverorganisasjon om lønns- og arbeidsvilkår eller andre arbeidsforhold. Del I består som regel av hovedavtalen, mens del II består av overenskomsten og de særavtaler som er knyttet til denne.

Under finner du en lenke til Godsavtalen/Overenskomst for godstransport 2020-2022, populært kalt Godsoverenskomsten, Det er denne tariffavtalen de aller fleste av våre tariffbedrifter er tilsluttet.

Godsavtalen 2020-2022 NLF-LO/FF

Overenskomst for godstransport 2020-2022 NLF-YS/YTF

Hovedavtalen  2018- 2021 LO- NHO 

NLF vil gjøre oppmerksom på at rett til omsorgspermisjon med lønn ikke er bortfalt. Ved en inkurie ble ikke bestemmelsen tatt inn i tariffavtalen. Bestemmelsen vil tas inn i tariffavtalen i 2022.

NLF bekrefter med dette at Godsoverenskomsten gir:

  • far rett til to ukers lønnet permisjon i forbindelse med fødsel for å bistå moren. Hvis foreldrene ikke bor sammen, kan retten til permisjon utøves av en annen som bistår moren. 
  • adoptivforeldre og fosterforeldre rett til to ukers lønnet permisjon i forbindelse med at omsorgen for barnet overtas. Dette gjelder ikke ved stebarnsadopsjon eller hvis barnet er over 15 år.

AFP-ordningen

Tariffbedrifter er medlemmer av AFP-ordningen. Her finner dere mer informasjon om AFP-ordningen:

informasjon_om_ny_AFP-ordning_i_privat_sektor_2013.ashx

Bedrift - Fellesordningen for AFP