Godsoverenskomsten 2016-2018 NLF-NTF

Hovedavtalen  2014- 2017 LO- NHO