Yrkessjåfører unntatt når Sverige skjerper grensekontrollen

I sosiale medier diskuteres det til dels heftig hvilke regler som gjelder etter at svenskene strammet inn kravene for innreise. De nye reglene, som trådte i kraft 21. desember, stiller krav til at de som reiser inn til Sverige må kunne fremvise gyldig koronasertifikat eller negativ test tatt maksimalt 72 timer før innreise.

Men ingen regler uten unntak: Yrkessjåfører som frakter varer over grensen er unntatt disse kravene. På vei tilbake til Norge gjelder som før at man må fylle ut digitalt innreiseskjema før innreise.

Innstrammingene vil likevel kunne påvirke godstransporten. Det svenske Tollvesenet har informert NLF om at enkelte grenseoverganger stenges fra og med den 21. desember. Godstransport vil bli henvist til nærmeste åpne grenseovergang av svensk politi. Tollvesenet har imidlertid ikke oppgitt hvilke grenseoverganger dette gjelder. NLF vil komme tilbake med nærmere informasjon dersom vi får svar fra svenske myndigheter.

Mulighet for karanteneunntak for yrkessjåfører

Et økt smittetrykk kombinert med skjerping av karantenereglene kan føre til bemanningsutfordringer i transportbedriftene.
Nå er utgangspunktet at de som er i samme husstand som en smittet, eller har påvist nærkontakt, er pålagt karantene uansett om de er vaksinert eller ikke.
Heldigvis har myndighetene forstått viktigheten av en fungerende transportnæring. Derfor åpner covid-19-forskriften for at yrkessjåfører kan gis unntak fra smittekarantene i arbeidstiden dersom de tester negativt med hurtigtest samme dag som arbeidet gjennomføres, og de bruker munnbind på jobb. Det vil si at de må teste negativt ved arbeidsdagens start i hele syvdagersperioden karantenen normalt ville vart.
Til dette kan det benyttes hjemmetester kjøpt på apotek. Myndighetene har ingen standardiserte krav til hvordan arbeidsgiver skal dokumentere at testregimet er overholdt, men vi anbefaler at det utarbeides rutiner for dette i bedriften. F.eks. kan dette løses ved at den ansatte fyller ut et egenerklæringsskjema, og at man tar bilde med mobilen av den negative testen hver dag

Forsterkede tiltak fra 15.12.2021

Natt til 15. desember trer en rekke nye regler i kraft for å dempe smitten. Reglene vil i første omgang gjelde i en måned.

Se oversikt over nasjonale råd og regler fra 15.12 her

Det er ikke meldt ytterligere innstramminger for grensekryssing som vil ramme godstransporten, men innstramming i karanteneregler og økt smittetrykk kan likevel gi næringen utfordringer som følge av økt sykefravær. Vi oppfordrer derfor alle til å innføre gode smittevernrutiner i sine bedrifter, samt å begrense antall nærkontakter så langt det lar seg gjøre.

Les mer om korona anbefalinger ved mottakelse og avsendelse av gods  her

 

Nye regler for innreise til Norge - krav om innreiseregistrering før ankomst til Norge fra 26. november

Den 26. november ble det innført nye regler for innreise til Norge - krav om innreiseregistrering før ankomst til Norge.

 

Regjeringen har  innført nye regler for innreise i Norge. Samferdselsdepartementet har orientert Norges Lastebileier-Forbund om endringene, og de har også bedt om at Norges Lastebileier-Forbund, og de øvrige organisasjonene i vegtransportnæringen, kommuniserer de nye reglene til våre medlemmer. Dette for å sikre at yrkessjåfører som ankommer Norge er forberedt på kravet om innreiseregistrering.

Samferdselsdepartementet opplyser følgende om de nye reglene: Fra og med 26. november har regjeringen gjeninført krav om negativ test før innreise og utvide dagens krav om testing og innreiseregistrering ved innreise til Norge.

Personer som gjennomfører ervervsmessig gods- og persontransport mot vederlag, eller som er på vei til eller fra slikt oppdrag, skal unntas fra kravet om gjennomført test før ankomst Norge, jf. covid-19-forskriften § 4a, tredje ledd bokstav k. Yrkessjåfører i grensekryssende ervervsmessig transport etter § 6b femte ledd er også unntatt fra test på grensa ved ankomst Norge, jf. § 4d. fjerde ledd bokstav e.

Det er imidlertid innført et krav om at alle innreisende som hovedregel skal registrere seg i innreiseregistreringssystemet. Denne regelen gjelder også for yrkessjåfører, og gjelder for både norske og utenlandske borgere. Alle innreisende har en plikt til å fremvise slik bekreftelse og eventuelt koronasertifikat til politiet ved kontroll. Innreiseregistreringsskjemaet finnes her:    https://reg.entrynorway.no/

Samferdselsdepartementet kan for øvrig opplyse om at søknadsordningen for yrkessjåfører i nasjonal transport som har vært administrert av Sjøfartsdirektoratet er avviklet, da man har åpnet for at alle utlendinger har rett til innreise etter utlendingslovens alminnelige regler.

Alle som må være borte fra arbeid på grunn av Covid-19, eller mistanke om slik sykdom, har rett til sykepenger. Økt sykefravær kan imidlertid få økonomiske konsekvenser for arbeidsgivere og norsk næringsliv. Se mer informasjon om dette   her

For å se hvilke karanteneregler som gjelder for deg, kan du sjekke karantene sjekken   Her

Under pandemien laget NLF en smittevernsveileder, denne finner du   her

All annen informasjon som ble lagt ut under koronapandemien, kan du finne under  historisk informasjon

De generelle smittevernrådene som å holde seg hjemme når en er syk og ha god hoste- og håndhygiene gjelder fremdeles. Andre råd og tiltak kan tas i bruk lokalt eller nasjonalt dersom smittesituasjonen gjør det nødvendig.