For medlemmer i NLF Arbeidsgiver

Sykefravær

Du som arbeidsgiver har sikkert mange spørsmål om sykefravær hos ansatte og oppfølging av sykemeldte. På NAV sine sider, finner du som arbeidsgiver tilgang til en egen side hvor du kan:

Se mer på  Min side – Arbeidsgiver (nav.no)

Avtale om inkluderende arbeidsliv (IA) gjeldende fra 1. januar 2019 – 31. desember 2022

Avtalens innsatsområder, organisering og virkemidler skal støtte arbeidet som ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte gjør i den enkelte virksomhet. Det handler om et godt forebyggende arbeidsmiljø- og sykefraværsarbeid, men også om å være tidlig ute med kartlegging, drøfting og innsats for kompetanseheving. Virksomhetenes arbeid og innsats innenfor disse områdene bidrar til å forebygge og redusere sykefravær og frafall og legger til rette for inkludering. Trepartssamarbeidet skal understøtte og muliggjøre oppfølging og resultater i den enkelte virksomhet. For å oppnå målene for avtalen, må innsats og virkemidler på alle nivåer bygge på relevant kunnskap.

Permisjoner

Permisjon er arbeidstakers rett til å være borte fra jobb i kortere eller lengre perioder. For eksempel i forbindelse med fødsel og barseltid, legebesøk, begravelser, utdanningspermisjoner, militærtjeneste eller annet. Her kan du lese mer om hvilke rettigheter de ansatte har, til permisjon med eller uten lønn.

Ferieloven og ferieavvikling

Når skal ferie avvikles, hva gjelder for ferie i oppsigelsestid og kan ferie overføres til neste år? 

Det er arbeidsgiver som har styringsrett på ferieavviklingen, men både lov og avtaler setter grenser for styringsretten.

Feriepenger

Feriepenger skal beregnes av alle inntekter ansatte har opptjent gjennom arbeid.

Ferie er i utgangspunktet fritid uten lønn. Hensikten med feriepenger, er at de skal erstatte manglende lønn når arbeidstaker tar ferie.

Årsberetning NLF Arbeidsgiver fra Tariffutvalget

Tariffutvalget utarbeider en årsberetning som behandles på årsmøtet til tariffutvalget. I årsberetningen er det gjort rede for tariffutvalgets arbeid i løpet av tariffåret - fra årsmøte til årsmøte.

Lokale lønnsforhandlinger

Godsoverenskomsten legger også til rette for lokale tariffoppgjør i bedriften. Her får du råd og tids til hvordan gjennomføre lokale lønnsforhandlinger.

Arbeidstid

Arbeidstid for ansatte innen lastebilnæringen reguleres av flere lov- og regelverk slik som. Du finner mer om reglene på statens vegvesen side sider  Kjøre- og hviletid | Statens vegvesen

Statens vegvesen har også beskrevet nærmere forskrift om arbeidstid for sjåfører, den såkalte FATS  Forskrift om arbeidstid for sjåfører | Statens vegvesen

Det juridiske landskapet kan virke litt komplisert når det kommer til kjøre- og hviletid for sjåfører. Arbeidsmiljølov ble vedtatt av Stortinget den 17. juni 2005, og den 1. juli (dvs. samtidig som forskriften) trådte en bestemmelse i kraft som unntar arbeidstakerne som omfattes av denne forskriften fra kapitlet om arbeidstid i arbeidsmiljøloven. Vær oppmerksom på at det bare er kapitlet om arbeidstid i arbeidsmiljøloven som ikke gjelder, slik at alle de andre reglene i arbeidsmiljøloven må overholdes i tillegg til reglene i denne forskriften.

Du som arbeidsgiver er ansvarlig for å organisere kjøringen slik at du som sjåfør kan følge reglene om kjøre- og hviletid og bruk av fartsskriver. Du kan lese mer om hvilke plikter som påhviler deg som arbeidsgiver her:  Arbeidsgivers ansvar | Statens vegvesen

Her finner du også en brosjyre som illustrer kjøre- og hviletidsbestemmelsene:

Kjøre- og hviletidsbestemmelser - illustrert

Lønn

Hvilken lønn er du som arbeidsgiver forpliktet til å gi dine arbeidstakere etter tariffavtalene? Her viser vi deg hva slags lønn de ulike transporttypene (distribusjon/nærtransport eller langtransport) skal avlønnes etter.

Ansettelser, advarsel, oppsigelse, permittering, attest

Skal du inngå en arbeidskontrakt med en ansatt, lage et arbeidsreglement, si opp en ansatt, permittere en ansatt eller gi en ansatt en attest? Her finner du eksempler på arbeidskontrakter, arbeidsreglement, varsel om permittering, oppsigelse av arbeidstaker i fast stilling og sluttattest.

Tariffavtaler - Godsavtalen mellom NLF og FF og Overenskomst for godstransport mellom NLF og YTF

Tariffavtalene mellom NLF og FF og NLF og YTF er likelydende.

En tariffavtale er en avtale mellom en arbeidstakerorganisasjon og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverorganisasjon om lønns- og arbeidsvilkår eller andre arbeidsforhold. Del I består som regel av hovedavtalen, mens del II består av overenskomsten og de særavtaler som er knyttet til denne. Våre avtalepartnere er Fellesforbundet (FF) og Yrkestrafikkforbundet (YTF).

Avtalene er skriftlige og inneholder bestemmelser om utløpstid og oppsigelsesfrist. Sies avtalen opp, må det også skje skriftlig. I tariffavtaleperioden gjelder fredsplikt. 

Tariffinfo

Tariffinfo er nyhetsbrevet NLF Arbeidsgiver sender ut til NLF-medlemmer med tariffavtale. Nyhetsbrevet gir informasjon som gjelder tariff og arbeidsgiverspørsmål "her og nå" slik at de tariffinfo som ligger her, har historisk verdi. God historielesing!