NLF Advokatenes svar på arbeidsgivers styringsrett:

Spørsmål: Kan en ansatt som hevder han/hun er i risikogruppen, nekte å jobbe, evt. kreve sykepenger? 

Nei, det er ikke automatisk rett til å kreve sykepenger selv om den ansatte er redd for å bli smittet. Det er heller ikke grunnlag får å nekte å utføre sitt arbeid. Dette er en vanskelig vurdering for arbeidsgiver, fordi helsemyndighetene har oppfordret denne gruppen til å holde seg hjemme. Nav sier på sine hjemmesider at denne gruppen oppfordres til å ta kontakt med sin arbeidsgiver for å finne løsninger. Alle har krav på et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og det er også regler i Arbeidsmiljøloven som pålegger arbeidsgiver en tilretteleggingsplikt. Vi har i slike tilfeller foreslått at det iverksettes tiltak på arbeidsplassen som sikrer den ansatte et kjøretøy som er rengjort, og innfører rutiner ved lasting og lossing som hindrer smitte. Dette er også tiltak som bør innføres for andre. På denne måten, vil arbeidsplassen være sikker, og den ansatte kan utføre sitt arbeid trygt. Vi opplever at både avsendere og mottakere av gods er like opptatt av å følge reglene om smitte, og dette er noe arbeidsgiver bør bidra til. 

Spørsmål: Kan en ansatt som nekter å utføre sitt arbeid fordi han/hun frykter smitte, avskjediges eller sies opp på grunn av ordrenekt? 

I normale tider, vil nok dette defineres som ulovlig fravær, og ordrenekt, som vil kunne få konsekvenser for arbeidsforholdet. En frykt for å bli smittet av Koronaviruset, kan nok hos den enkelte oppleves som en reell frykt, og en oppsigelse eller avskjed som følge av dette, vil trolig kunne fremstå som en urimelig reaksjon. Det er vanskelig å gi en klart svar på hvordan domstolene vil dømme i en slik situasjon, men dersom arbeidsgiver har lagt forholdene til rette for en trygg arbeidsplass, der smittefaren ikke er reell, vil nektelsen av å utføre arbeidet kunne fremstå som svakt begrunnet. 

Vi anbefaler likevel arbeidsgiver med å være svært varsomme med å avslutte et arbeidsforhold som følger av ordrenekt, begrunnet i frykt for smitte. 

Spørsmål: Har en ansatt som ikke er sykemeldt, eller i karantene, men som ikke kommer på jobb fordi han/hun er redd for å bli smittet av Koronaviruset, krav på lønn?

Nei, i slike tilfeller leverer ikke den ansatte sin arbeidsinnsats, og har ikke krav på lønn etter arbeidsavtalen. Det foreligger heller ikke hjemmel til å kreve lønn etter andre regler, som det for eksempel gjør ved sykemelding eller permittering. 

Spørsmål: Kan en ansatt som ikke ønsker å gå på jobb, for eksempel på grunn av smittefare, kreve å avvikle ferie?

Nei, det kan den ansatte ikke kreve, men dette er noe arbeidsgiver og arbeidstaker kan avtale. Vær da oppmerksom på at vedkommende kan ha brukt opp ferien, og har både en rett og en plikt til å arbeide senere, når for eksempel det er en stille periode, der alle hadde tenkt å avvikle sin ferie. 

Dersom dette blir tilfellet, vil trolig grunnlaget for permittering foreligge.

NB: Husk å avtale skriftlig at det avvikles ferie, og at feriepengene for den avviklede ferien utbetales. For ordens skyld, anbefales det å kun utbetale feriepenger for den tiden ferien avvikles.