For svar på alle spørsmål knyttet til permitteringer, varslingsplikt med mer, les  oppdatert informasjon på NAVs nettsider.

Spørsmål og svar om permiteringer besvart av NLF Advokatene:

Spørsmål: Hvor lang tid i forveien skal en ansatt ha varsel om permittering? 

Det normale er 14 dager, men ved blant annet uforutsette hendelser, kan varslingsfristen settes til 2 dager. Situasjonen rundt Koronaviruset, er av de fleste definert som uforutsett, og selv om vi har visst om viruset, så vil behovet for permittering kunne oppstå plutselig i hvert enkelt tilfelle. 

Hvis en i dag får vite at oppdragsgiver vil steng om 2 uker, så er de tingen grunn til å vente til det er 2 dager igjen til oppdragsgiver stenger. Da har man fått et varsel, og årsaken til permittering, inntrer ikke «uforutsett».

Hvis en permittere med 2 dagers varsel, så bør det stå i protokollen og i permitteringsbeviset hvorfor en har valgt denne korte fristen. Trolig vil NAV i den kommende perioden legge til grunn at dette er uforutsett, og at vilkårene foreligger.

Spørsmål: Vi har lest at LO og YSmener det gjelder en 14 dagers varslingsfristved permittering, og at de vil kreve erstatning dersom 2 dagers fristen blir brukt. 

Dette er fremkommet i media litt unyansert. Arbeidstakerorganisasjonene som for eksempel LO og YS, har uttalt at det generelle hovedregel er 14 dager, og det er det ingen uenighet om. Spørsmålet er om Koronaviruset og permittering som følge av dette, nå kan anse som uforutsett. Det er i de fleste tilfeller vanskelig å forutse når en byggeplass stenger, eller når fabrikken innstiller produksjonen. Dette skjer gjerne med 2 dagers varsel, og da vil denne fristen også kunne brukes av transportøren. 

Vi opplever at de fra sak til sak, aksepterer at vilkårene for 2 dagers varsel er oppfylt, men som nevnt over, vil tilfeller der grunnen for permittering er kjent i god tid, kunne føre til at varslingsfristen på 14 dager, skulle vært valgt. 

Myndighetene har imidlertid bidratt til at de ansatte ikke lider et like stort tap som de gjorde ved permittering før regelendringen. 

Spørsmål: Skal vi sende et betinget varsel om at det kan bli mindre å gjøre, slik vi pleier ved varsel om streik? 

Nei, varselet må være konkret, og begrunnet i en konkret hendelse. Vet du at fabrikken du normalt kjører for skal stenge om 14 dager, så er varselet konkret begrunnet i dette, og det må også sendes med 14 dagers varsel 

Spørsmål: Kan vi permittere sykmeldte arbeidstakere?

Ja, også arbeidstakere som er sykmeldt kan permitteres.  Hvis en ansatt er syk når permitteringen varsles eller blir det i løpet av varslingsperioden, løper varslingsfristen under sykemeldingen. Arbeidsgiver skal i samme periode betale sykepenger i arbeidsgiverperioden, jf. ftrl § 8-18 (4). Deretter, ved iverksettelse av permitteringen, har den ansatte rett til sykepenger fra NAV. 

Arbeidsgiver skal altså ikke betale noen arbeidsgiverperiode etter permitteringslønnsloven når arbeidstaker er syk.

Spørsmål: Hva hvis arbeidstaker blir friskmeldt under permitteringsperiode?

Arbeidsgiver plikter i et slikt tilfelle å betale arbeidsgiverperioden etter permitteringsreglene, dvs. to dager dersom den ansatte blir friskmeldt i løpet av permitteringsperioden. Sykemeldingen innebærer altså at arbeidsgiverperioden etter permitteringsreglene utsettes til etter friskmelding.

Spørsmål: Får den ansatte full lønn når de er permittert?

Ja, så sant de ikke tjener over kr 600.000 (6G) vil få full lønn i de neste 20 arbeidsdagene etter at permitteringen startet. Etter dette får de 80%. For de som tjener mer enn kr 600.000 vil det overskytende ikke bli dekket. 

Spørsmål: Kan ansatte som er permittert ta arbeid for andre arbeidsgivere?

- Ja, hvis det ikke er avtalt i arbeidsavtalen at man ikke kan ta arbeid for konkurrent, eller at dette evt. kan oppfattes som et illojalt brudd på arbeidsforholdet. En lastebilsjåfør, vil nok kunne ta jobb hos et busselskap, og en permittert tømmerbilsjåfør, kan nok også jobbe som sjåfør av matvarer for en annen arbeidsgiver, uten at dette anses som illojalt. 

NB: Husk at dersom den kjøringen som vedkommende er permittert fra, er underlagt kjøre- og hviletidsbestemmelsene, så sier Forskrift om arbeidstid § 18, at man skal opplyse om annet arbeid til egen arbeidsgiver.

Det er også viktig at man kan bli bedt om å påta seg arbeid hos arbeidsgiver under permittering, og da vil arbeid for andre, kunne påvirke reglene om både arbeidstid, og ikke minst kjøre- og hviletid. 

Spørsmål: Kan en ansatt som er permittert, si opp sin stilling og begynne et annet sted?

Ja, dersom en ansatt er permittert, kan vedkommende si opp med 14 dagers varsel. Derfor kan ukritisk bruk av permittering, føre til at en mister nøkkelpersonell på kort varsel. 

Spørsmål: Kan en ansatt som er permittert, likevel jobbe i permitteringsperioden? 

Ja, ja det er det adgang til. En ansatt som mottar dagpenger kan komme tilbake i 6 uker og deretter bli permittert, uten at dette fører til ny varslings- og lønnspliktperiode. Dette gjelder også tariffbundne bedrifter.

Spørsmål: Kan jeg kreve at en permittert møter på jobb?

- Ja, hvis permitteringen ikke har vært tidsbegrenset, så må den permitterte være forberedt på å møte på jobb igjen når arbeidsgiver kaller vedkommende tilbake. Det vanlige er da å gi den permitterte et par dagers forhåndsvarsel. 

Spørsmål: Må arbeidsgiver kalle inn til drøftingsmøte med hver enkelt ansatt før de kan permitteres?

- Nei. Reglene er ikke som ved for eksempel oppsigelse. Forholdet bør imidlertid drøftes med tillitsvalgt, eller verneombud dersom en ikke har tillitsvalgt. Hvis det er kun noen som skal permitteres, bør det lages en protokoll, og det må komme klart frem hvilke kriterier en har lagt til grunn ved utvelgelse. 

Spørsmål: Må ansiennitet følges ved permittering

Nei, det er ikke et krav om at den med lavest ansiennitet må permitteres først. Grunnen for permittering, og utvelgelsen av hvem som skal permitteres må være saklig. Dette er et juridisk begrep, der ansiennitet kun er et av flere momenter. 

NB: I bedrifter som er omfattet av tariffavtale, bør en drøfte spørsmålet om ansiennitet, og begrunne hvorfor dette evt. ikke skal tillegges avgjørende vekt. Ansiennitetsprinsippet står nok noe sterkere ved oppsigelse/nedbemanning, enn ved permittering. 

Ved utvelgelse, kan det være andre hensyn som bør avklares juridisk. 

Spørsmål: Må arbeidsgiver og de tillitsvalgte være enige om permittering for at de ansatte skal få dagpenger fra NAV?

Nei, det er ikke riktig. Det bør imidlertid dokumentas at det er drøftet, og at permitteringen rent faktisk er gjennomført. Det som fremgår av protokollen, kan også bidra til å dokumentere en forsvarlig saksbehandling, og at valg av personer (utvelgelsen) er saklig. 

Permitteringsbeviset til den enkelte, er tilstrekkelig til å gi den ansatte rett til dagpenger fra NAV. Vi anbefaler at det vises til en protokoll som evt. kan fremlegges.

Spørsmål: Er det spesielle krav til hvordan den ansatte skal varslet ved permittering? 

Nei, bortsett fra at det skal være skriftlig. Det er en god regel at varslingsmetoden avtales med tillitsvalgt. Oppslag hos arbeidsgiver er ikke alltid like praktisk. E-post eller SMS er helt ok, evt. intranett. Det er viktig at den ansatte får vite om dette så snart som mulig. Ofte vil epost, og varsel på SMS om at det er sendt varsel om permittering på epost, det som kanskje er mest hensiktsmessig i transportbransjen. 

Spørsmål: Kan daglig leder permitteres helt eller delvis?

- Ja, daglig leder i et aksjeselskap (AS) må ikke ha daglig leder og det er adgang til å permittere daglig leder etter samme regler som for andre ansatte. 

Husk at dersom det utføres arbeid, skal dette meldes til NAV etter de samme regler som når andre ansatte arbeider. Det mest praktiske vil etter vår oppfatning være å gå til  delvis permittering av daglig leder. Dette både for å vise solidaritet, men også fordi ved permittering av andre ansatte er det mindre å administrere.

Spørsmål: Kan lærlinger permitteres?

Nei, lærlinger kan normalt ikke permitteres. De kan imidlertid miste lærlingeplassen. Og for lærlinger som mister lærlingplassen i forbindelse med virusutbruddet, vil inntektsgrunnlaget sikres på et nivå med lærlingelønnen

Permitterte sjåfører kan kalles tilbake til arbeid

En ansatt i bedriften som er permittert, kan bes komme tilbake på arbeidet. Normalt skal det gis varsel på to dager i forkant, men grunnet den spesielle situasjonen anbefales det å be ansatte komme så fort som mulig ved behov.

Det skal meldes til NAV hvilke dager som det er arbeidet. Arbeidsgiver må holde oversikten.

Les mer på NAVs sider om permittering her