De viktigste spørsmålene om sykepenger besvart av NLF Advokatene:

Spørsmål: Har den ansatte krav på sykepenger som følge av koronarelatert sykdom eller mistanke om smitte? 

Ja, en ansatt kan ha rett til sykepenger dersom vedkommende må være borte fra arbeidet på grunn av at vedkommende er smittet, antatt smittet eller pålagt karantene.

Se mer om dette her: Sykmeldinger i forbindelse med koronaviruset (Nav.no). 

Dersom arbeidstakeren kan arbeide og arbeidsgiver kan legge til rette for at arbeidstakeren kan fortsette sitt arbeid, f.eks. gjennom hjemmekontor eller andre løsninger, vil arbeidstakeren ikke ha rett til sykepenger.

Spørsmål: Hva er arbeidsgiverperioden for sykepenger ved koronarelatert fravær?

Arbeidsgiverperioden er 3 dager, slik at NAV dekker sykepenger fra og med dag fire. Det gjelder fra 16. mars 2020 egne regler om arbeidsgiverperiode ved koronarelatert fravær.

Det følger av midlertidig forskrift (FOR-2020-03-20-368) at for fravær fra arbeidet som skyldes koronapandemien, skal arbeidsgiver betale sykepenger i et tidsrom på opptil tre kalenderdager. Disse dagene inkluderer dager med delvis fravær. Dette omfatter altså både sykdom og fravær som følge av pålagt karantene. 

Spørsmål: Må jeg som arbeidsgiver forskuttere sykepenger?

Ja, arbeidsgiver plikter inntil videre å forskuttere sykepenger fra og med dag fire til og med dag 16, med rett til refusjon fra NAV. 

NAV jobber med å få på plass teknisk enkle løsninger for refusjon, med sikte på at dette skal være på plass fra midten av uke 14. 

Spørsmål: Kan den ansatte bruke egenmelding? 

Ja, hvis vilkårene for egenmelding foreligger, kan det brukes. Hvis de årlige egenmeldingene allerede er brukt opp, eller den ansatte Det er ikke krav til legeerklæring som dokumentasjon for at fraværet skyldes koronapandemien. Det er tilstrekkelig at arbeidstaker opplyser i egenerklæring til arbeidsgiver at sykefraværet skyldes covid-19-pandemien, jf. forskriften § 3-3- (3). Det er viktig at arbeidsgiver sjekker at egenmeldingen eller legeerklæringen inneholder opplysninger om at fraværet skyldes koronapandemien. Dersom dette mangler kan NAV avslå kravet om refusjon.

Rett til bruk av egenmelding forutsetter imidlertid at arbeidstaker har arbeidet hos arbeidsgiveren i minst fire uker.

Arbeidstaker kan bare dokumentere sitt fravær med egenmelding i inntil 16 kalenderdager, regnet fra første fraværsdag. For øvrig kreves legeerklæring. 

Endringen gjelder fra 16. mars 2020 for nye og påbegynte tilfeller. Eksempelvis innebærer dette at dersom 16. mars var dag åtte i arbeidsgiverperioden, får arbeidsgiver refusjon fra og med dag åtte til og med dag 16. Dersom 16. mars var dag fire i arbeidsgiverperioden, får arbeidsgiver refusjon fra og med denne dagen. 

Spørsmål: Gjelder den endrede arbeidsgiverperioden for alt sykefravær? 

Nei, det gjelder kun fravær som skyldes koronaepidemien. Dersom noen bli sykemeldt for eksempel på grunn av en skade, vil de samme sykemeldingsregler som tidligere, gjelde, dvs. 16 dagers arbeidsgiverperiode. 

Dette gjelder strengt tatt også sykefravær som skyldes forkjølelse eller «vanlig influensa» men i disse dager, vil en nok legge til grunn at influensasymptomer skyldes Korona, med mindre annet er dokumentert. 

Spørsmål: Kan jeg av hensyn til personvernet, opplyse andre ansatte om at noen er smittet av Korona? 

Ja, vi mener det. En persons sykdom, er i utgangspunktet et helseopplysning som er beskyttet av reglene om personvern. Likevel mener vi at koronaviruset er en smittsom sykdom som får betydning, både for arbeidsgivers tilretteleggingsplikt, overfor de øvrige ansatte, men også overfor befolkningen for øvrig. Dette er helt avgjørende for at de ansatte skal ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og for at helsemyndighetene skal kunne begrense smitten.