IA-avtalen 2019–2022 omfatter hele det norske arbeidslivet. Arbeidsplassen er hovedarenaen for IA-arbeidet. Et godt partssamarbeid er en forutsetning for å lykkes med IA-arbeidet. Både ledelse, tillitsvalgte og verneombud har viktige roller i arbeidet.

Intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) ble inngått mellom myndighetene og partene i arbeidslivet første gang i 2001. Gjeldende avtale ble undertegnet 18. desember 2018 og gjelder fram til og med 2022.

De nasjonale målene i IA-avtalen i perioden 2019-2022 er:

  • Sykefraværsprosenten skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018.
  • Frafallet fra arbeidslivet skal reduseres.

For å nå målene er det valgt ut to innsatsområder:

  • Forebyggende arbeidsmiljøarbeid
  • Innsats mot lange og/eller hyppige gjentagende sykefravær

IA-avtalen på norsk og engelsk:

IA-avtalen 2019–2022 (regjeringen.no)

Letter of intent regarding a more inclusive working life (regjeringen.no)