NLF

Nytt fra NLF – uke 14, 2021

Dato 6.04.21

Er det vanskelig å drive lovlig transport?

Vi har gleden av å invitere alle NLFs medlemmer til vår digitale tariff- og arbeidsgiverkonferanse 20. og 21. april kl. 18-20 begge dagene!

Konferansen er en faglig arena med rom for debatt og refleksjon, hvor forskning og kunnskap formidles, tanker brynes og gode ideer deles. Sentrale personer innen næringsliv, fagforening og NLF holder innlegg. Som deltaker blir du med i et fellesskap for å finne løsninger på dagens og morgendagens utfordringer.

Temaer du får høre om er hvordan det står til med norsk økonomi ved Kjetil Olsen i Nordea, hvordan fagforeningene kan bidra til å styrke norsk transports konkurranseevne ved Jørn Eggum i Fellesforbundet (LO), om det er vanskelig å drive lovlig transport ved Robert Aksnes, planlegging av arbeidstid ved Kristian Warholm, den nye tariffavtalen (Godsoverenskomsten), smittevern, Tacho Online, Fair Transport med mer. Du får anledning til å stille spørsmål. Velkommen!

Se konferansen og hele programmet på lastebil.no 

Debattmøte om NTP med stortingspolitikerne

Neste digitale medlemsmøte blir onsdag 14. april kl. 18-19:15. Denne gang blir det mange samferdselsgjester i studio, og hvem som kommer ser du i et egen banner (annonse) på NLFs nettside lastebil.no. Du kan også sende inn spørsmål til gjestene våre i forkant!

Se hvem som kommer og still spørsmål på lastebil.no

Bli med i konvoi for E136 Romsdalen

E136 Romsdalen er den viktigste «samferdselsåren» mellom Møre og Romsdal, det sentrale østlandsområdet og nordre del av Vestlandet. Dårlig kurvatur, smale partier og bratte stigninger bidrar til redusert trafikksikkerhet og utfordringer vinterstid. I tiår har vegen vært gjenstand for debatt. Planer er utarbeidet og reguleringer gjennomført, men fortsatt er lite gjort. Søndag 11. april kl. 16 går det konvoi fra Åndalsnes til Bjorli for å markere misnøye mot manglende prioritering av E136 Romsdalen. Alle som vil, kan delta!

Les mer om arrangementet på Facebook

Nytt om veg:

E18 Porsgrunn: Nattestengte tunneler og omkjøring

Denne uka starter oppgraderingsarbeidene på de to E18-tunnelene i Porsgrunn. Hovet- og Brattås-tunnelen blir nattestengt for all trafikk fra 12. april kl. 22:00 og fram til kl. 06:00. Det betyr at trafikken i denne perioden ledes på fv. 354 mellom Heistad og Skjelsvik. Nattestengingen kommer til å vare fram til begynnelsen av september 2021. I fellesferien, ukene 28, 29 og 30 (12. juli–1. august), blir det ikke nattestengt.

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

65 millioner til fylkesveger for tømmertransport

– Fylkesvegene trenger et løft. Det har vi signalisert i ny Nasjonal transportplan, og vi viste det allerede gjennom budsjettforhandlingene for 2020 og 2021. Nå følger vi opp disse forhandlingene og fordeler om lag 65 millioner kroner til utbedring av fylkesveger som er viktige for tømmertransport. Det vil gi bedre veger for både folk og næringstransport i hele Norge, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Les mer og se fylkesvis fordeling i pressemelding fra Samferdselsdepartementet

Seljord: Rv 36 åpner før – billigere, lengre og tryggere

Når utbedringsstrekningen på rv. 36 Bø–Seljord åpner 7. mai, blir prosjektet billigere og utbedringen gjennomført på en lengre strekning enn planlagt.

I tillegg foreslås det også at bilistene skal slippe unna med lavere bomtakster. Tnge kjøretøy skal betale 66 kroner i steden for 96 kroner, mens lette kjøretøy slipper unna med 22 kroner per passering istedenfor 32. Dette betinger at Vestfold og Telemark fylkeskommune er enige i at taksten settes ned.

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

Hovedinspeksjon av bruer over hele landet

Det neste halvåret skal over 100 av Statens vegvesens brukonstruksjoner over store deler av landet ha hovedinspeksjon.

Les mer og se oversikten over bruene i pressemelding fra Statens vegvesen

Kjøkøysund bru: Vedlikehold utsatt

Vedlikeholdsarbeidene på Kjøkøysund bru på Hvaler er utsatt til etter sommeren, melder Viken fylkeskommune til oss.

Nyheter fra myndighetene:

Mer effektiv håndheving av vegtrafikkreglene

En ny forskrift om overtredelsesgebyr ble vedtatt før påske. De overtredelsene som allerede avgjøres med gebyr, er videreført i den nye forskriften, men det er også innført gebyr for flere overtredelser enn tidligere. Det gjelder særlig overtredelser av kjøre- og hviletidsreglene, men også enkelte andre overtredelser hvor gebyr anses egnet. Overtredelsesgebyrene skal kunne ilegges av Statens vegvesen og politiet.

I den nye forskriften er det også foreslått å holde eier av kjøretøyet, typisk transportforetaket, ansvarlig i større grad enn tidligere. For enkelte overtredelser vil foretaket være ansvarlig på lik linje med føreren, og ved overtredelser av kjøre- og hviletidsreglene vil foretaket ilegges et eget overtredelsesgebyr.

De nye reglene vil kunne tre i kraft 1. september 2021. Dette henger sammen med systemendringer som Statens vegvesen må gjøre i sitt kontrollverktøy, men vil også gi alle som berøres av endringene tid til å innrette seg.

Les mer i pressemelding fra Samferdselsdepartementet

Næringsdrivende kan søke om utsatt frist for skattemeldingen

Næringsdrivende kan søke om forlenget frist for å levere skattemeldingen for formues- og inntektsskatt til 20. august 2021. Det legges opp til en enkel, automatisert løsning for å søke om utsettelse. Det er den økte arbeidsmengden for regnskapsførere og revisorer som gjør at fristen forlenges.

Finansdepartementet vil også sende på høring et forslag om at fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning utsettes med to måneder, på samme måte som i 2020.

Les mer i nyhet fra Finansdepartementet

Ventekarantene og sykepenger

Arbeidstaker som settes i ventekarantene fordi man er i samme husstand som en nærkontakt til en smittet, har rett til sykepenger på lik linje med arbeidstakere som settes i ordinær karantene. Dette kommer frem av  rundskriv til midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven på grunn av covid-19 § 3-1.

Retten til sykepenger forutsetter selvsagt at øvrige vilkår er oppfylt, blant annet at det foreligger et inntektstap på grunn av fravær fra arbeidet. I tilfeller hvor arbeidsgiver kan tilrettelegge med hjemmekontor foreligger det ikke et inntektstap, og dermed har man ikke rett til sykepenger.

Ved ventekarantener, som ved andre tilfeller når arbeidstakeren er borte på grunn av koronasmitte eller mistanke om smitte, skal arbeidsgivere betale sykepenger for de tre første dagene, inkludert dager med delvis fravær. For dag 4 til 16 får arbeidsgiver refusjon fra NAV.

Arbeidstakere som havner i karantene etter å ha brutt nasjonale reiseråd, kan nektes sykepenger.

Les mer om rett til sykepenger under ventekarantene hos Simployer

Evaluering av terskelverdi for offentlige anskaffelser på anbud

I 2017 ble grensen for hvilke offentlige anskaffelser som må ut på offentlig anbud hevet fra 500 000 kroner til 1,1 millioner, og senere økt til 1,3 millioner kroner. Nå skal endringen evalueres. 

Utredningen skal kartlegge om hevingen av terskelverdien har gjort at flere store leverandører har fått kontrakter, fremfor små og mellomstore leverandører, samt se på utviklingen i bruken av frivillige kunngjøringer. Det skal også vurderes om terskelverdien bør beholdes som den er, senkes eller heves. De skal også se på behovet for en forenklet kunngjøringsplikt for anskaffelser.

Les mer i nyhet fra Nærings- og fiskeridepartementet

Internasjonale nyheter:

Husk blindsone-merker i Frankrike

Frankrike innførte ved årsskiftet en fransk særregel som betyr at alle lastebiler på franske veger skal markere bilens blindsoner. Fra 1. april 2021 kan franske myndigheter starte håndheving av reglen og gi bøter til dem som har kjøretøy uten påbudt merking.

Det er imidlertid et press på franske myndigheter om at de forlenger toleranseperioden, slik at de først kan ilegge bøter fra 1. juli. Det er også et håp om at EU-kommisjonen lykkes med å presse Frankrike til å innarbeide en viss fleksibilitet i reglene. Men inntil vi gir annen beskjed, gjelder påbudet om blindsone-merking i Frankrike. 

De franske merkene kan ikke kjøpes langs veien, men må kjøpes på forhånd, eksempelvis fra denne nettbutikken (Teksten er på fransk, men bruk oversettelsesfunksjonen i nettleseren.)

Kart over grenseoverganger og åpningstider

Helsedirektoratet har laget et kart som viser åpne grensestasjoner. Klikker du på fanen under kartet, får du opp alle åpningstider.

Gå til kart hos Helsedirektoratet

Karantenehotell for sjåfører som ankommer Norge uten å være på jobb

Helsedirektoratet har, i e-post til politiet 4. april, presisert hva som gjelder for sjåfører som ankommer Norge med fly eller annet transportmiddel uten å være på jobb, men som er på veg til arbeid i Norge. Disse sjåførene skal hovedsakelig til karantenehotell, og kan eventuelt der dokumentere at de har rett til å teste seg ut på dag 3 eller, i ytterste konsekvens, på dag 1 dersom de fyller de svært strenge reglene i § 6e i covid-19-forskriften.

Dersom det kommer en sjåfør til politiet på grensen som åpenbart burde haste til noe superkritisk, skal politiet vurdere konkret og se om det er saklig grunn til unntak.

Yrkessjåførene av langtransport skal være i innreisekarantene i fritiden, men har unntak for karantene i arbeidstiden. Dette unntaket gjelder kun hvis sjåføren krysser grensen i arbeidstiden som yrkessjåfør av langtransport. Det vil si at sjåføren kommer til norsk grense med bil.

Les mer i nyhet fra NHO

Store tollbeslag på grensene i 2020

Til tross for en kraftig reduksjon i persontrafikken hadde Tolletaten et travelt år i koronaåret 2020. Organiserte kriminelle har tilpasset seg situasjonen, og en tydelig trend er at smuglerne forsøker å ta med seg større mengder ulovlige varer inn til Norge med den vanlige godstrafikken over grensene. Tolletaten sier at flere forsøker seg på avsidesliggende og lite trafikkerte overganger.

Les mer i nyhet fra Tolletaten

Andre nyheter:

Rutebusser og store godsbedrifter kan bli rammet av streik

Forhandlingene om mellomoppgjøret foregår sentralt mellom LO og NHO, samt mellom YS og NHO, og forhandlingene skal i utgangspunktet kun dreie seg om lønnsregulering for det kommende året. Det er uvanlig med streik i forbindelse med mellomoppgjør. Dersom det blir brudd i lønnsforhandlingene natt til søndag 11. april hos NHO, vil en eventuell streik ramme godstransport.

Se hvilke bedrifter det gjelder i nyhet fra NHO

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) melder om fare for storstreik for bussjåfører, over hele landet, ifølge en  pressemelding.

– Hvis vi ikke kommer til enighet med NHO innen meklingsfristen, tar YS ut mer enn 5 500 bussjåfører over hele landet i streik, opplyser Eirik Bornø, leder for YS Privat. I tillegg kommer bussjåfører omfattet av LOs uttak. En streik vil trolig føre til at alle rutebusser står.

Elektriske varebiler popper opp

Salget av elektriske varebiler begynner å skyte fart, og i mars var 17 prosent av alle nye varebiler elektriske. Det tilsvarer en dobling fra mars i fjor. Salget av nye lastebiler har gått ned med 2,2 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. 

Se tallene for bilsalget i mars i nyhet fra OFV

Til slutt en liten påminnelse om medlemsundersøkelsen vår. Den er sendt alle medlemmer, og har du ikke rukket å svare ennå, setter vi stor pris på om du gjør det i løpet av denne uka.

Neste nyhetsbrev kommer om én uke.