NLF

Nytt fra NLF – uke 25, 2021

Vi vil ha deg med!

Du som er profesjonell sjåfør: Ta et personlig standpunkt og vær et eksempel for andre ved å vise at du støtter NLFs kampanje for å stoppe rattsurfing. Vi skal ikke bare være de største, lengste og tyngste langs vegene. Vi må også vise at vi er de beste. De beste i vårt yrke. De beste til å følge lover og regler. De beste til å ta ansvar på vegen.

Ved å ta stilling til «Hendene på rattet», tar du et viktig valg. Et valg som forhåpentligvis påvirker andre til å gjøre det samme. Et valg som får folk til å slutte med rattsurfing. Et valg som kan redde liv!

Gå til kampanjens hjemmeside og trykk på den gule, store knappen. Da viser du at du støtter opp under budskapet. La oss – nok en gang, vise at transportbransjen tar ansvar og er et godt eksempel!

PS! Del gjerne og spre den digitale kampanjeknappen for ytterligere å vise at du støtter dette arbeidet. Legg det ut på nettstedet ditt, eller legg det på profilbildet ditt i sosiale medier i en periode. På denne måten viser du din støtte til å legge bort mobiltelefonen og ha hendene på rattet.

Webinar om prøveordningen for tømmervogntog

Onsdag 23. juni kl. 9-12 ønsker Statens vegvesen og Transportøkonomisk institutt (TØI) velkommen til webinar om prøveordningen for tømmervogntog inntil 74 tonn. Det blir mer om transportøkonomi og de samfunnsøkonomiske virkningene ved tyngre kjøretøykombinasjoner, i tillegg til en statusoppdatering.

Les mer om pilotprosjektet hos Statens vegvesen

Se hele programmet her

Klikk her for å delta 23. juni kl. 9-12 (direktelenke til Teams-webinaret)

Hvordan kan lastebilbransjen bidra til færre ulykker og reduserte utslipp?

TØI inviterer til seminar om økonomisk kjøring, energiledelse og trafikksikkerhet torsdag 24. juni kl. 12.30-15.00.

I seminaret presenteres resultatene fra en studie som sammenlikner 17 transportbedrifter. De har i ulik grad jobbet med tiltak for økonomisk kjøring og energiledelse, og studien ser på sammenhengen mellom omfanget av tiltak, og effekter på økonomi, utslipp, trafikksikkerhet og sjåførtrivsel. NLF presenterer i tillegg sitt arbeid med økonomisk kjøring og energiledelse, og Ottem Transport kommer med sine synspunkter + mye mer.

Les mer i nyhet på lastebil.no

Introduksjonskurs i Tacho online

Torsdag 24. juni kjører NLF introduksjonskurs i Tacho online. Du kan være med enten kl. 15-16 eller kl. 17-18 via Teams (samme kurs):

Les mer om kurset og meld deg på

Nytt om veg:

Viken/Innlandet: Fv. 33 blir stengt fra søndag

Fylkesveg 33 mellom Minnesund og Gjøvik vil bli helt stengt nord for tettstedet Feiring. Stengningen varer fra 27. juni kl. 22 til 18. juli 2021 kl. 22. I dette tidsrommet vil det ikke være mulig å passere arbeidsområdet. En undergraving av vegbanen gjør at det skal støpes nytt vegfundament på stedet. 

Les mer i egen nyhet på lastebil.no (fra 23.6. kl. 7)

Steinkjer: E6 Måsørtunnelen stenger

I sommer blir det vedlikeholdsarbeider i Måsørtunnelen. Arbeidet starter kl. 7 mandag 28. juni, og vil pågå i en måned. I hele anleggsperioden må tunnelen stenges for trafikk. Det blir skiltet omkjøring for E6-trafikken fra sør ved rundkjøringen før Måsørbrua og over Figgja bru ved Sannan.

– Trafikkavviklingen vil overvåkes under hele anleggsperioden for å sikre at trafikantene blir ivaretatt på best mulig måte. Trafikkvakter benyttes hvis det skulle bli behov, sier byggeleder Trine Våbenø i Statens vegvesen.

Les mer i pressemelding fra Statens vegvesen

Valdres: Utbedring av E16 Turtnes-Øye

Brødrene Dokken AS starter utbedringen av E16 mellom Turtnes og Øye i starten av august. Den 3,2 kilometer lange strekningen skal breddeutvides til 8,5 meter, få bedre bæreevne, kurvatur, drens- og overvannshåndtering, forsterket midtoppmerking og sikrere sideterreng samt nytt dekke. Utbedringen er planlagt ferdig i september 2022. 

Brødrene Dokken AS holder allerede på med 42 kilometer av E16 mellom Fagernes og Øylo. 

Les mer i pressemelding fra Statens vegvesen

Stord: Oppgradering i og utenfor E39 Uføretunnelen

Omkjøringsvegen for E39 Uføretunnelen får nå 600 meter nytt betongrekkverk, og det blir montert 28 lysmaster langs hele strekningen på 800 meter. Jobben skal være ferdig til utgangen av august. Oppgraderingen av selve tunnelen starter sent på høsten, og vil pågå fram mot sommeren 2022. Arbeidene vil hovedsakelig utføres om natta og med stengt tunnel.

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

Bærum: Anleggsarbeidet mellom Fornebukrysset og Strand i gang

Statens vegvesen og Skanska Norge har startet de forberedende anleggsarbeidene på strekningen Fornebukrysset og Strand. Innen 2023 skal det bygges ny midlertidig E18, slik at trafikken, som i dag er rundt 90 000 kjøretøy per døgn, kan flyttes ut til sidene.

140 hus og bygninger skal i tillegg rives, trær skal felles og store mengder kabler, vann- og avløpsanlegg skal legges om, samt at fire midlertidige bruer skal bygges over E18. Deler av arbeidet krever også at grunnen forsterkes, og noe berg må sprenges bort. Alt dette skal skje mens E18 er åpen for trafikk.

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

Porsgrunn: Anleggsarbeider for ny E18

Anleggsveg ved Kokkersvold i Porsgrunn er påbegynt, og arbeidene vil pågå ut september. Anleggsvegen skal bygges med tilgang fra Langangveien fylkesveg 3260, og kan i perioder påvirke trafikken. Trafikken på E18 kan måtte stanses i inntil 15 minutter opptil fire ganger om dagen under sprengningsarbeid. 

Det franske entreprenørselskapet Eiffage skal bygge to tunneler til ny firefelts E18 på oppdrag for Nye Veier. 

Les mer i pressemelding fra Nye Veier

Kristiansand: Bedre flyt med ny Varoddbru

Fredag åpnet den nye Varoddbrua i Kristiansand. Både ny bru og den snart ferdig oppgraderte Haumyrheitunnelen skal gi vesentlig sikrere og mer effektivt veganlegg på E18 i Kristiansand. To fullverdige broer i hver retning skal gi bedre trafikksikkerhet for myke trafikanter og bedre flyt for kollektivtrafikken, bilister og yrkessjåfører. 

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

Vestland: Tre tunneler får lys

To tunneler på riksveg 7 og en på riksveg 13 får nye lys. Fem entreprenører har kjempet om oppdraget. På rv. 7 er det snakk om to tunneler i Måbødalen, Dalbergtunnelen og Storegjeltunnelen. På rv. 13 er det den 681 meter lange Lausasteintunnelen, som åpnet i 1995, rett sør for Odda det handler om. Arbeidene skal være ferdig innen 1. desember i år, og vil føre til stengninger i kortere perioder.

Les mer i pressemelding fra Statens vegvesen

Flere digitale vegtavler på E39

Digitale vegtavler skal gi trafikantene bedre informasjon om vegstenginger på E39 fra Sandnes til Flekkefjord. Seks tavler skal settes opp innen utgangen av året.

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

Nytt fra myndighetene:

Redusert tilbud på en del trafikkstasjoner

Skranketilbudet blir redusert i sommer på en del trafikkstasjoner, mens oppkjøring og kontroll av kjøretøy i hall blir gjennomført som avtalt.

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

Vil prøve ut nullutslippssoner

Samferdselsdepartementet ber nå Statens vegvesen vurdere hvordan pilotprosjekter med nullutslippssoner kan gjennomføres. I Oslo og Bergen er det gjort vedtak om nullutslippssone som en del av byenes klimastrategier. Også Trondheim og Stavanger ønsker å utrede bruk av nullutslippssoner.

Les mer i pressemelding fra Samferdselsdepartementet

To priser til E134 fra Kongsberg kommune

E134 Damåsen-Saggrenda er tildelt to priser av Kongsberg kommune. Saggrenda bru har fått arkitekturprisen, og rundkjøringskunsten har fått skiltdiplomet.

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

Regler om utsatte frister for årsregnskap og generalforsamling

Stortinget har vedtatt en midlertidig lov om å utsette fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning mv. med to måneder i 2021.

Les mer i pressemelding fra Finansdepartementet

Allmenngjøringsordningen fungerer godt

Ny rapport viser at allmenngjøringsordningen er et viktig verktøy, og fungerer godt i det norske arbeidslivet.

Les mer i pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet

Foreslår pensjon fra første krone i privat sektor

Regjeringen har i dag lagt frem et lovforslag som skal innføre krav om pensjon fra første krone i private tjenestepensjonsordninger. Forslaget stiller krav i alle private tjenestepensjonsordninger om å spare minst 2 prosent av medlemmenes inntekt fra første krone. Det foreslås også å oppheve gjeldende minstekrav til 20 prosent stilling for rett på medlemskap i ordningene, og å sette aldersgrensen til 13 år, som i folketrygden. 

Regjeringen legger opp til at endringene om pensjon fra første krone kan tre i kraft 1. januar 2023. Gjeldende regler for fradrag for 1 G og medlemskapskriterier er imidlertid valgfrie for arbeidsgivere. 

Les mer i pressemelding fra Finansdepartementet

Regler om permitterte ansatte i tjenestepensjonsordninger forlenges

De midlertidige lovendringene, som gir arbeidsgivere muligheten til å beslutte at permitterte ansatte skal fortsette som medlemmer i pensjonsordningen til og med 30. september 2021, er forlenget for private tjenestepensjonsordninger.

Les mer i pressemelding fra Finansdepartementet

Foreslår å videreføre loven for konkurstruede bedrifter

Regjeringen sender i dag på høring et forslag om å videreføre den midlertidige loven om rekonstruksjon frem til 1. januar 2023. Samtidig jobbes det videre med forslag til permanente regler.

Les mer i pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet

Forsinkelsesrente på 8 prosent

Forsinkelsesrenten for andre halvår blir åtte prosent.

Les mer i pressemelding fra Finansdepartementet

Nyheter for utlandet:

Kjørerestriksjoner i Tyskland fra 1. juli

Alle unntak fra å kjøre på tyske motorveger på søndager og helligdager for godstrafikken opphører 30. juni 2021. Det betyr at Tyskland går tilbake til sine vanlige regler, og det er altså ikke lov å kjøre godstrafikk på søndager og helligdager på Autobahn i sommer. Regionene Hessen og Sachsen-Anhalt har unntak for transport til vaksinasjonssentrene. 

Det er også en del tyske motorveger som har sommerbegrensninger grunnet ferietrafikken. Disse gjelder alle lørdager i juli og august. (Kilde: BGL og IRU)

Se hvilke steder som har sommerbegrensninger her

Neste nyhetsbrev kommer om én uke.

Har du innspill eller kommentarer til nyhetsbrevet? Ta kontakt med Helen Karlsen på   hk@lastebil.no eller tlf. 900 12 715. Ris og ros tas gjerne imot!