Forslag til statsbudsjettet ble lagt frem torsdag 6. oktober.  Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har allerede utrykket stort misnøye med at viktige vegprosjekter igjen settes på vent, og administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo, mener at regjeringen nå gambler med folks liv og helse. 

Dersom du er medlem, kan du gå direkte til din region og lese mer om hva statsbudsjettet har å si for ditt område:

Region 1: Oslo/Østfold/Akershus

Region 2: Innlandet

Region 3: Buskerud, Vestfold og Telemark

Region 4: Agder/Rogaland

Region 5: Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal 

Region 6: Trøndelag 

Region 7: Nordland og Troms og Finnmark: 

Under følger samlesaken i sin helhet med alle regioner: 

Region 1: Oslo/Østfold/Akershus 

– Uansvarlig 

NLFs regionsjef, J. Kristian Bjerke, mener regjeringen har valgt å fullstendig overkjøre sin egen fagetat og droppe byggingen av et nytt løp i Oslofjordtunellen.  

SKUFFET – Kommende budsjett er svært skuffende og kan bety at statsråden og regjeringen setter liv og helse i fare, mener regionsjef, J. Kristian Bjerke. SKUFFET – Kommende budsjett er svært skuffende og kan bety at statsråden og regjeringen setter liv og helse i fare, mener regionsjef, J. Kristian Bjerke.

– Dette er svært skuffende og kan bety at statsråden og regjeringen setter liv og helse i fare.  
Vi finner heller ikke midler til å avhjelpe den katastrofale situasjonen på RV 19 i Moss, og det ser ikke ut til at regjeringen vil skjære gjennom i forhold til å fullføre E-18 fra Retvet til Vinterbro, kommenterer Bjerke. 

Han peker videre på at det heller ikke er satt av noen midler til ny Glommakrysning i Østfold, eller penger til ny Fredrikstad-bro, som har en forventet restlevetid på åtte til ti år.  

– Etter en foreløpig gjennomgang, virker det som om det ikke er noen satsning på RV22 eller RV4 i Viken/Akershus. Alt i alt kan jeg derfor si at det i det tett befolkede Østlandsregionen, er en kraftig nedprioritert i regjeringens budsjettforslag, sier Bjerke. 

 

Region 4 Agder/Rogaland: 

– Lenge siden vi har blitt så skuffet 

Beveger vi oss til Agder og Rogaland, mener regionsjef, Reidar Retterholt, at det var sjeldent mye dårlig nytt i statsbudsjettet for 2023. – Det er lenge siden vi har blitt så skuffet. Spesielt skuffet er vi over at det ikke er satt av penger til ny Røldalstunnel på E134, sier Retterholt.   

FARLIG STREKNING: – RV13 fikk ingen penger over statsbudsjettet til rassikring av Rødsliane i Suldal, sier regionsjef Reidar Retterholt. FARLIG STREKNING: – RV13 fikk ingen penger over statsbudsjettet til rassikring av Rødsliane i Suldal, sier regionsjef Reidar Retterholt.

Har en jobb å gjøre  

Han peker videre på at det er et paradoks at man har både ordfører og fylkesordførere representert fra Karmøy til Seljord, uten å ha klart å få noen satsning på denne viktige vegstrekningen.   

– Det er utrolig at så mange ordførere og fylkesordførere ikke har fått på plass en tunnel som er prioritert fra dem alle. Nå har disse ordførerne en stor jobb å gjøre fram til statsbudsjettet skal godkjennes før jul, sier Retterholt.  

Farlig strekning  

Samtidig betegner han RV13, som den farligste veien i Rogaland.   

– Denne strekningen fikk ingen penger over statsbudsjettet til rassikting av Rødsliane i Suldal, sier Retterholt.    

Lett oppsummert for regionen, kan dere se punktvis under her:  

 • Regjeringen foreslår å bevilge 6,1 milliarder kroner til Nye Veier i 2023 som betyr at det ikke forslås kutt i den årlige bevilgningen deres. Selskapet vil i 2022 fortsette utbyggingen av E39 Kristiansand–Lyngdal. Reguleringsplanen for resterende del av strekningen fra Mandalselva til Herdal i Lyngdal kommune ble vedtatt i juni 2022.  
 • Det prioriteres midler til flere utbedrings- og trafikksikkerhetstiltak på RV9 på delstrekningene Rotemo–Lunden og Byklestøylene–Hoslemo i Valle kommune.  
 • Transportkorridor vest utbedres med 2,5 km av dagens vei fra to til fire kjørefelt og sykkelvei/fortau fra Sør-Tjora til Kontinentalvegen på riksvei 509, med en arm ned mot havn og næringsområder i Risavika  
 • E39 Rogfast fortsetter.  
 • Det er utbedringer på Rv41 fra E18 mot Kjevik.  

Ingen reelle avgiftskutt  

Videre skal det brukes 1.175 milliarder på Nord-Jæren til kollektiv, sykkel og gange inkludert noen tiltak til reduksjon av rushtidsavgiften.   

– Jeg merker meg også at det heller ikke blir noen reduksjon i dieselavgifter. Kun for mineralolje, biodiesel og bensin foreslås avgiften noe redusert. Samtidig er det satt av 40 millioner kroner til oppfølging av handlingsplanen mot sosial dumping i transportsektoren, avslutter Retterholt. 

Region 2 Innlandet: 

– Dårlige veger vil bli enda dårligere i 2023 

Regionsjef, Guttorm Tysnes, har forståelse for at det er utfordrende tider, men han det likevel er svært skuffende at regjeringen ikke bevilger mer penger direkte til fylkesvegene.  

ETTERSLEP: Regionsjef, Guttorm Tysnes, påpeker at det skjer mange ulykker langs fylkesveien og at vedlikeholdsetterslepet er enormt. Foto: NRK/skjermdump ETTERSLEP: Regionsjef, Guttorm Tysnes, påpeker at det skjer mange ulykker langs fylkesveien og at vedlikeholdsetterslepet er enormt. Foto: NRK/skjermdump

– På fylkesvegene skjer det mange alvorlige ulykker. Vedlikeholdsetterslepet er enormt. I Innlandet alene, ligger dette på rundt fem milliarder kroner.  Fylkeskommunen klarer ikke dette løftet alene. Det betyr at dårlige veger bli enda dårligere i 2023, eller med andre ord; «huset råtner på grunnmuren», sier Tysnes.   

Riksvegene som forventet 

En stor andel av Riks- og Europavegene i Innlandet er overført til Nye veger. Selskapet har fått mange nye veger uten at potten har økt. Anleggskostnadene har derimot økt kraftig det siste året.  

– Vi er derfor bekymret for utbyggingene av Nye vegers prosjekter. Her vil utvilsomt flere viktige strekninger måtte vente lenge på gravemaskinene, sier Tysnes.   

Samtidig mener han at det var både ventet og gledelig at E6 legges opp til byggestart på strekningen Storhove-Øyer i 2023, og at det planlegges motorvegstandard fra Moelv og nordover.  

– Forhåpentligvis blir det en avklaring rundt innsigelser og kostnader, slik at utbyggingen kommer i gang neste år, sier Tysnes. 

Når det er sagt, understrekes det at dette er det eneste prosjektet til Ny veger i Innlandet som er med i neste års statsbudsjett.  

Statens vegvesen 

Videre pekes det på at E16 Kvamskleiva, RV4 Roa-Gran og Lygnebakken, som forventet, er prosjekter som er ferdige eller godt i gang. Samtidig understrekes det at det ikke er satt av midler til Vest-Opplands viktigste veg, Rv4 Gjøvik-Oslo. 

Utbyggingsprosjekter i Østerdalen og Valdres er i innspurten på inneværende etapper. Statens vegvesen har valset at det mangler penger til neste runde og de siste 4,8 kilometerne i Valdres.  

– For E16 er statsbudsjettet som legges fram om et år, svært viktig. Da må det blir penger til fullføring, mener Tysnes.  

Utover dette, mener regionsjefen at det er gledelig at det bygges ny bru over Tunna og at vegen legges i en ny trase der.  

– NLF har hatt med både statsråd Solvik Olsen og flere statssekretærer på befaring.  Å bli kvitt den farlige vegen ved Lonåsen og dagens bru, har stått høyt oppe på prioriteringslisten. Vi har også fått bekreftet at arbeidene vil starte på strekningen Evenstad-Imsroa, hvor de svært krevende Messeltsvingene blant annet ligger, sier Tysnes.    

Ellers er det utbedringstiltak både på RV15 og E136 - mesteparten på den andre siden av fylkesgrensene. Det vil også Innlandets bilister ha glede av. 

1,3 milliarder i reduksjon på dieselavgifter = symbolpolitikk 

Til slutt mener Tysnes at det marginale avgiftskuttet på diesel er en symbol-lettelse som ikke monner for transport-bransjen og «vanlige folk».  

– Ekstremt høye drivstoff rammer distrikts-Norge hardt. Det er derfor skuffende at regjeringen ikke gjør mer på dette feltet, avslutter Tysnes.   

 

Region 3, Buskerud, Vestfold og Telemark:  

– Gremmes over nedslående statsbudsjettforslag  

– Det er ikke mulig å dele ut lavere terningkast enn det Ap/Sp regjeringen fortjener for sitt statsbudsjettforslag, lyder den entydige dommen fra NLF sine tre fylkesledere i NLF Region 3.   

TERNINGKAST NULL: Fra venstre: Per Einar Sand, NLF Buskerud - Frode Bjønnes, NLF Telemark og Henning Hansen, NLF Vestfold. Alle de tre fylkeslederne gir regjeringen terningkast null for statsbudsjettet 2023. Foto: NLF TERNINGKAST NULL: Fra venstre: Per Einar Sand, NLF Buskerud - Frode Bjønnes, NLF Telemark og Henning Hansen, NLF Vestfold. Alle de tre fylkeslederne gir regjeringen terningkast null for statsbudsjettet 2023. Foto: NLF

Frode Bjønnes, Per-Einar Sand og Henning Hansen synes budsjettforslaget er så dårlig for transportnæringen i Norge at de sammenligner det med å sette en lastebilsjåfør til å gjøre jobben sin uten dekk på felgene. 

Gryteklare prosjekt 

Det er særlig de gryteklare E134 prosjektene i region 3 som burde ha vært med i forslaget til statsbudsjett. Når alt legges på is frykter de tre fylkeslederne at det er for at de skal komme med noen nedskalerte kvasiløsninger i neste omgang.  

– Vi trenger en fullverdig utbygging av Saggrenda – Elgsjø og realisering av de andre prosjektene som lå klare for oppstart. Dagslett er det også prekært å få en løsning for raskest mulig. Det eneste som eventuelt kunne forsvart en liten utsettelse av Oslofjordkrysningen, var om det kunne bli flertall for bro istedenfor et ekstra tunnelløp, mener de.  

De tre fylkeslederne er enige om at situasjonen blir prekær hvis viktige prosjekt innstilles eller nedskaleres. De er heller ikke imponert over regjeringens manglende helhetsforståelse.  

– Når næringslivets evne til å skape verdier blir svekket, så svekkes også statens evne til å sikre velferdsutvikling.  

 Trenger stimulans – ikke mer smerte 

– Det er uforsvarlig å sette norsk veiutvikling i revers i en tid hvor norsk næringsliv trenger stimulans, og ikke ytterligere smerte. Ikke bare er transportnæringen påført enorme belastninger gjennom en vanvittig drivstoffprisøkning. I tillegg skal vi få enda dårligere forutsetninger for å drive vår virksomhet ved at absolutt nødvendige veiutbyggingsprosjekter ikke skal igangsettes, sier Bjønnes.  

 – Hva er det egentlig de holder på med på departementenes mørkeloft? Folket og næringslivet må blø, angivelig for at økonomien ikke skal overopphetes og renten holdes i sjakk. Samtidig strømmer det inn med ekstra penger i statskassen fra fortjeneste på naturressurser og skatter, samt på avgifter fra alle priser som går i været - enten det gjelder drivstoff, strøm, matvarer og stort sett alt annet. De eneste som tjener grovt på situasjonen er staten selv. De skal sitte på sin høye hest og dele ut små godteposer til enkelte grupper som de ønsker å vise at de bryr seg om. Vi hadde heller trengt en regjering med mindre innsamlingsiver, og som heller lettet på byrdene for næringslivet og folk flest, sier Sand. 

Vei er bedre investering enn usikre oljefondsplasseringer 

Å tviholde på at det skal samles mest mulig penger i et oljefond som er konstruert for gode tider er heller ikke noe sjakktrekk nå når alle piler peker nedover, ifølge Hansen. 

– Der forsvant nesten 1700 milliarder i tap bare det første halvåret. Hadde vi heller plassert mer av pengene i varige investeringer som vei/infrastruktur ville vi ha hatt noe igjen for det ved blant annet å fremme næringslivets konkurransekraft. Nå setter regjeringen seg til å vente på at enda mer går tapt i et internasjonalt marked som det kan hende bare har sett begynnelsen på sin nedtur, sier Hansen.  

Maksimalt dårlig utgangspunkt 

NLF fylkeslederne i region 3 mener næringen nå må sette alle kluter til for å få frem alvoret i situasjonen. De hadde sett for seg et utgangspunkt for årets statsbudsjettbehandling som så annerledes ut med mer veisatsing. De var samtidig klar over faren som lå i at mye av dette skulle bli forhandlet bort med SV i Stortinget.  

– Med det maksimalt dårlige utgangspunkt regjeringen har lagt på bordet er faren stor for at SV får presset den langsiktige utviklingen i enda mer vei- og næringslivsfiendtlig retning, mener de tre fylkeslederne. 

Videre er de alle enige om at deres oppgave derfor må være å belyse hvilke konsekvenser det vil få dersom en næring med en så samfunnskritisk rolle, som transportnæringen er, får svekket sin overlevelsesevne ytterligere. 

Region 6 Trøndelag: 

Mange prosjekter som får tildeling 

Trøndelag er kanskje en av få regioner hvor det kan se ut til at man er relativt fornøyd med statsbudsjettet med tanke på antall prosjekter som startes eller videreføres. 

MINDRE TIL VEDLIKEHOLD: Regionsjef, Roar Melum, forteller at det er mange vegprosjekter som startes eller videreføres i regionen, men understreker at det blir mindre penger til utbedringer. MINDRE TIL VEDLIKEHOLD: Regionsjef, Roar Melum, forteller at det er mange vegprosjekter som startes eller videreføres i regionen, men understreker at det blir mindre penger til utbedringer.

Her kommer en oversikt over antall vegprosjekter som det er satt av midler til i kommende statsbudsjett. De aller fleste kom som forventet: 
Samferdsel/vei 

 • E39 Klett–Bårdshaug. 3 milliarder kroner til OPS-prosjekter. Det årlige kontraktfestede vederlaget til OPS-selskapet for E39 Klett–Bårdshaug. I tillegg settes det av midler til utbedring av fem tunneler på OPS-strekningen, slik at disse tilfredsstiller krav i tunnelsikkerhetsforskriften.  
 • E39 Betna–Vinjeøra–Stormyra. Regjeringen prioriterer å videreføre utbyggingen av prosjektet, som omfatter ombygging av tre delstrekninger på til sammen 26 km.  
 • E6 Nedgård (Ulsberg) – Melhus, Rennebu, Midtre Gauldal og Melhus. Regjeringen foreslår å bevilge 6,1 milliarder kroner til Nye Veier i 2023. 
 • E6 Ranheim–Åsen, Trondheim, Malvik, Stjørdal og Levanger. Selskapet vil fortsette utbyggingen av prosjektet E6 Ranheim–Åsen.  
 • Rv. 706 Nydalsbrua med tilknytninger, Trondheim. Utbyggingen av prosjektet riksvei 706 Nydalsbrua med tilknytninger fortsetter.  
 • Utbedringstiltak på E6 Fjerdingen – Grøndalselv i Grong og Namsskogan med ny trasé der det er nødvendig, og prosjektet bli dermed ikke stanset. 
 • Videreføring av arbeidene med utbedringsstrekningen Oppdal–Sunndalsøra på riksvei 70 i Oppdal og Sunndal kommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal fylkeskommuner, blir ikke stanset. 

Her er prosjektene som ikke fikk tildeling i denne runden: 

 • E14 Stjørdal – Svenskegrensen er ikke nevnt.  
 • E6 Snåsa er ikke nevnt med tanke på rassikring.  

Mindre til vedlikehold 

Videre påpeker regionsjef, Roar Melum, at det blir en del mindre utbedringstiltak som rassikring, bruer etc.. 

– Her gjenstår det å se hvor mye man får ut av dette, men det blir sikkert ikke tilstrekkelig, mener Melum. 

Han mener også at kommende budsjett vil føre til at forfallet på fylkesveiene vil øke.  I tillegg synes han det er negativt at formueskatten økse, og at det er en manglende forståelse for økte energikostnader. 

– Til slutt vil jeg nevne at budsjettet for 2023 er lite troverdig med tanke på tilrettelegging for det grønne skiftet i transportnæringen, sier Melum. 

 

Region 7 Nordland og Troms og Finnmark: 

– Uforståelig prioritering 

NLFs regionsjef, Odd Hugo Pedersen, mener det er helt uforståelig at det ikke settes av midler i statsbudsjettet til E6 prosjektet Megården-Mørsvikbotn i Nordland. 

FEIL PRIORITERING: Regionsjef, Odd Hugo Pedersen, mener det er feil å prioriterer å flytte en flystripe i Bodø 900 meter fremfor å utbedre viktige hovedfartsårer i regionen. FEIL PRIORITERING: Regionsjef, Odd Hugo Pedersen, mener det er feil å prioriterer å flytte en flystripe i Bodø 900 meter fremfor å utbedre viktige hovedfartsårer i regionen.

– Dette er en stor skuffelse, og det er en strekning som betegnes som et mareritt på grunn av sine 16 tunneler hvorav 12 ikke oppfyller gjeldende sikkerhetsforskrifter, sier Pedersen. 

Dette har ført til 55 stenginger på to år, og skaper utfordringer for transportnæringen. 

– «Ikke så nøye» med veiene 

– Dersom en flyplass ikke har all sikkerhet på plass blir den umiddelbart stengt. På veiene er det åpenbart «ikke så nøye». Det er for meg helt uforståelig et man prioriterer å flytte en flystripe i Bodø 900 meter med en kostnad på syv milliarder kroner, fremfor å utbedre E6 til å oppfylle tunellsikkerhetsforskriften, sier Pedersen. 

Videre mener han at rammen til Nye veier er økt så lite at de ikke får kompensert for prisstigningen. 

– Det fører til at det blir enda vanskeligere å få prioritert de prosjektene de er tildelt i Nord. Dette gjelder E6 Sørelva-Borkamo i Nordland og prosjektene E6 Nordkjosbotn- Hatteng og Oldedalen -Langslett. Det er sterkt beklagelig, mener Pedersen.  

Får midler 

 Ellers kan det se ut til at E10 Hålogalandsveien, som er ett OPS prosjekt, viderefører med planlagt oppstart dersom videre forhandlinger med entreprenør fører frem.  

– Det er vi svært fornøyde med og det er et prosjekt med ramme på 18 milliarder kroner, kommenterer Pedersen. 

Når det gjelder Finnmark, vil det strekningen RV 94 mellom Hammerfest bli lyst ut ett prosjekt Mollstrand-Grøtnes med sikte på anleggsstart i 2023. E45 Kløfte vil derimot bli utsatt ytterligere.  

 

Region 5, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal:

– Regjeringens fraværende forståelse av logistikk er skremmende 

Dette mener NLFs fylkesleder for Hordaland, Per Atle Ådland, er det mest skremmende etter å ha hørt fremleggelsen av statsbudsjettet for 2023. 

DELT REGION: Fylkeslederne, Par Atle Ådland (til venstre) og Finn Anre Fredvig-Erichsen, fra henholdsvis Hordaland og Møre og Romsdal, har ulik oppfatning av statsbudsjettet 2023. Foto: NLF DELT REGION: Fylkeslederne, Par Atle Ådland (til venstre) og Finn Anre Fredvig-Erichsen, fra henholdsvis Hordaland og Møre og Romsdal, har ulik oppfatning av statsbudsjettet 2023. Foto: NLF

– På generell basis er statsbudsjettet for 2023 en stor skuffelse. Selvsagt er vi svært skuffet over at det ikke gjøre noe med E16 Vestlandet med rassikring, men samtidig er den fraværende forståelsen av logistikk, fra regjeringens side, det mest skremmende, mener Ådland. 

Forståelse for usikre tider, men... 

Han mener at transportsektoren har forståelse for at det er usikre tider og at det skal spares, men synes det er vanskelig å samtidig å forholde seg hvilke til prioriteringer som går før trafikksikkerheten til både yrkessjåfører og bilister. 

– At det skal spares er greit, men når vi samtidig ser at det er gitt mangfoldig milliarder til skipstunnel, blir det helt feil bruk av penger, mener Ådland. 

Han innrømmer at han både blir frustrert og provosert over at regjeringen understreker viktigheten av å spare penger samtidig som de nedprioriterer å sikre veiene og bruker enorme summer på noe fylkeslederen mener er sløsing.  

– Nå er jeg bare veldig skuffet over den lave investeringsviljen regjeringen viser når det kommer til å satses på vei og infrastruktur i dette landet, sier Ådland.   

Taktskifte 

Han frykter i tillegg at det vil ta lang tid før det skjer noe med denne rasfarlige strekningen, der både innbyggere og yrkessjåfører kjører med livet som innsats daglig.  

– Når først et prosjekt blir utsatt, er min erfaring at det utsettes i lang tid. Dette er skremmende utvikling og vi er tydeligvis inn ei et taktskifte, avslutter Ådland. 

Fornøyde i Møre og Romsdal

Beveger til Møre og Romsdal, er reaksjonene på statsbudsjett i denne delen av landet at de er veldig fornøyde. Her jubles det over at et gigantisk prestisjeprosjekt er stanset. 

– Vi er veldig fornøyde med at Møreaksen på E39 med lang undersjøisktunnel ikke kom med i budsjettet. Dette satte en stopper for det gigantiske prestisjeprosjektet som få i fylket ønsker, og som har vært en av våre store saker, sier NLFs fylkesleder for Møre og Romsdal, Finn Andre Fredvig-Erichsen. 

Han legger likevel til at det selvsagt burde vært satt av mer penger til fylkesveier, siden regionen statistisk sett er det område med høyest fare for å havne i en trafikkulykke. 

Videre er Erichsen fornøyd med at Romsdalen E136 kom med på budsjettet, selv om det ble overført til nye veier som har flere store prosjekt i samme potten på 6,1 milliard.  

– Det vi derimot ikke er så fornøyde med, er at det står at det kun vil innbefatte Veblungsnes som bare er en av flere flaskehalser på E136. Vi stiller i møte i Samferdselsdepartementet den 12. oktober for å belyse, og jobbe videre, slik at E136 ikke stopper opp etter en utbedring på Veblungsnes. De tre resterende flaskehalsene som også trengs å utbedres på strekningen er Skiri, Brustugulia og Hjelvik tunellen, avslutter Erichsen.