Landsmøtet
Landsmøtet er NLFs høyeste myndighet. Det består av valgte utsendinger fra alle fylkesavdelingene, forbundsstyret og daglig leder i forbundet. Antall utsendinger fra hver fylkesavdeling bestemmes ut fra medlemstallet.
Det blir avholdt landsmøte hvert 2. år. Representantskapsmøte avholdes årlig. 

I tillegg til å være NLFs høyeste besluttende organ, er landsmøtet også en møteplass for tillitsvalgte og medlemmer og NLFs ansatte, sentralt og lokalt. Mange av dem som er garvede representanter i dag, deltok på sitt første landsmøte som interessert observatør. 

 
Representantskapet
Representantskapet består av: 

  • en representant fra hvert fylke
  • forbundsstyret
  • administrerende direktør

I år når det ikke er landsmøte bør det innkalles til et seminar for representantskapets medlemmer, der en legger vekt på fremtidige planer i organisasjonen. Representantskapet skal også innkalles dersom forbundsstyret eller minst 1/3 av representantskapets medlemmer krever det.
Når representantskapet innkalles til møte, fungerer det som forbundets høyeste organ.

Forbundsstyret
Forbundsstyret velges på landsmøtet og består av 8 representanter; en fra hver av regionene som fylkesavdelingene danner, samt styreleder. Forbundsstyret representerer forbundet i alle forhold og forplikter dette. Forbundsstyret er NLFs høyeste utøvende myndighet og ledes av forbundslederen som den øverste tillitsvalgte
NLFs fylkesavdelinger
Fylkesavdelingene omfatter alle lokalavdelinger i fylket. Styret har 5 til 7 medlemmer. De leder NLFs virksomhet i fylket, behandler næringspolitiske spørsmål på tvers av kommunegrenser og driver opinionsarbeide. Det er for tiden 8 fylkes-/regionskontorer i NLF.
En viktig del av NLFs næringspolitiske- og medlemsrettede arbeide foregår i fylkesavdelingene.
Lokalavdelinger og distrikter
De fleste av NLFs fylkesavdelinger har en oppdeling på lokalavdelinger eller distrikter. I lokalavdelingen har medlemmene mulighet til å møte kolleger i lokalmiljøet og drøfte saker de er opptatt av og som de ønsker skal behandles i organisasjonen. I noen fylkesavdelinger har medlemmene heller organisert seg med distrikter, og gjennom dem blir "grasrota" representert i fylkesavdelingen.
Medlemmer
NLF har rundt 4 000 medlemmer og er en landsdekkende organisasjon. Disse medlemmene har tilsammen rundt 15 000 biler